Referat 2016

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde den 19.januar 2016

Tilstede fra bestyrelsen var:
Inge, Lene, Marianne, Merete, Qasam, Rene, Susan.  

Ifølge dagsorden:
1. Referat fra møde den 30.11.godkendt.
2. Siden sidst -  formanden orienterer:

 • Afsnit F godt i gang med at støbe nyt fundament, ventes at være færdig april/majmåned     i år.
 •  Rumlerillerne på Møllebakkevej og Skovbakkevej blev i december asfalteret af kommunen,   som et forsøg på at dæmpe de mange gener der har været. Der vil snart blive opsat trafikmålings apparater for at se om trafikken igen er blevet øget. Samtidig har kommunen søgt Politiet om at få opsat skilte med gennemkørsel forbudt i begge ender af Skovbakkevej og ligeledes skilte for at dæmpe hastigheden til 30 km. Der kommer et svar sidst i Januar.
 • Der var et ekstraordinært Repræsentantskabsmøde den 15.12.15 med godkendelse af boligselskabets målsætningsprogram for 2016 – 2012 + godkendelse af sammenlægning af Møllen med Skovbakken.
 • Til Beboerlokalet er der blevet indkøbt 2 mindre gryder, 4 skåle, termokande til te, spækkebrædder. Køkkenet er blevet rengjort, service optalt og ordnet, labels opsat. Borde, bordben, stoleben afvasket. Mange stole med pletter, som vi vil forsøge at rense. Seddel med regler for aflevering af det lejede opsat i køkkenet. Inventarliste opdateres og evt. opsættes i køkkenskab. 4 nye stole bestilt. Skrivelse med orientering om leje af de 2 beboerlokaler er lagt i mappen på kontoret og bliver lagt på bestyrelsens hjemmeside. Der henvises allerede på Boligselskabets hjemmeside.
 • Susan og René orienterede om et kursus i KAB i december 15, som de deltog i. Kursus handlede om ” Boliger til flygtninge”
 • Vedr. den manglende lygte på Skovbakkevej/Birkevej så er boligselskabet i gang med forhandlinger med Halsnæs forsyning.
 • Afdelingsbestyrelsen har foreslået, at man her på Skovbakken, for enden af Egevej, får lavet en nye stor plads til haveaffald. Der er forhandlinger i gang med Halsnæs kommune, da grunden er deres.

3.

 1. Hjemmesiden: a) Vi kan se at bestyrelsens hjemmeside bliver set af en hel del hver måned. b) Bestyrelsen gennemgik hjemmesiden og blev enige om nogle ændringer og at udvide med 20 sider.  Renè sørger for at rette siden.
 2. Bestyrelsen blev enige om at Skovbakkens Husordensregler ikke skal eller kan forenkles på nuværende tidspunkt.
 3. Møllen: Bestyrelsen blev enige om, at vi sender et velkomstbrev med liste over bestyrelse, husordensregler og henvisning til hjemmeside m.m. til Møllens beboerne.
 4.  Indkomne forslag: Spørgsmål vedr. telefonnummer ved akut skade i weekend og aftentimer:” Hvorfor har vi ikke et akutnummer til Hans, Oliver eller håndværkerne, som vi havde før i tiden” Svaret er: Det er en beslutning, som Organisationsbestyrelsen vedtog for flere år siden og i stedet for valgte at boligselskabets beboere skulle ringe til et akut nummer, som Falck administrerer. Men man må kun benytte sig af dette nummer, hvis det er en skade der ikke kan vente til næste hverdag. Hvis man misbruger nummeret altså, at skaden ikke er akut kommer man selv til at betale den håndværker der bliver tilkaldt. Akut nummeret kan man finde på Arresø Boligselskabs hjemmeside. Bestyrelsen vil undersøge om det er muligt, at akut nummeret kan bliver lagt på Ejendomskontorets telefonsvarer.
 5. EVT. 1) Der ligger utrolig mange HUNDE høm hømere alle vegne her på Skovbakken det er meget ulækkert! Hvad kan der gøres for at få hundeejerne til at samle dem op? I afdelingens reglerne for dyrehold står der, at hunde skal føres i snor på afdelingens områder men det bliver ikke altid overholdt. Så når hunden går frit rundt, så bliver der jo heller ikke holdt øje med hvor og hvad den laver!!  2) For enden af Egevej er det meningen at bilerne skal kunne vende, men det er ikke altid let, da nogle beboere parkerer på vendepladsen.
 6. Næste møde: tirsdag den 8. marts. kl. 18.30

 


 

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde den 14. marts 2016

Tilstede fra bestyrelsen var: Susan, Merete, Renè, Lene, Inge.
Afbud fra: Marianne.
Uden afbud: Qasam, Evy

Ifølge Dagsorden: 

1.Referat fra den 19.1.16 godkendt

2.
a) Velkomstbrev til Møllen er blevet forsinket pga. computerproblemer.
b) Hjemmesiden har Rene lavet om! Bestyrelsen enige om at den er ok. 
c) KAB har sendt et tilbud til alle afdelingsbestyrelser om evt. deltagelse i et projekt ”Mig og min nabo”. Skovbakkens bestyrelse har ikke tilmeldt sig.
d) Forslag fra bestyrelsen, om at Boligselskabet skal oplyse Akut nr. til Falck på Ejendomskontorets telefonsvarer aften og weekend, bliver drøftet i morgen på Organisationsbestyrelsens møde).
e) Der er blevet opsat ”gennemkørsel forbudt skilte” på Skovbakkevej + skilte med 40 km zone. Der vil også blive lavet en trafiktælling på Skovbakkens veje.
f) Der er stadigvæk ikke noget nyt om den manglende gadelampe på Skovbakkevej/Birkevej.
g) Rygeskilte i opgange og kældergange er endnu ikke opsat, Hans bliver kontaktet.
h) Der ligger en hel del hunde ”efterladenskaber” på hele Skovbakken, og der er stadigvæk hundeejere der lader deres hunde løbe frit omkring. På de nye grønne områder imellem blokkene og bagved blokkene på Egevej bliver der også luftet hunde og desværre bliver hundes efterladenskaber sjældent fjernet. Det betyder så, at området ikke er særlig rart at benytte for de beboere, der bare vil sidde og hygge sig. Afdelingsbestyrelsen blev derfor enige om, at alle beboere med eller uden hund og kat vil få regler for dyrehold tilsendt?
j) Vendepladsen for enden af Egevej bliver stadigvæk brugt til at parkere på. Bestyrelsen undersøger om der kan opsættes parkering forbudt skilte!
k) Der er endnu ikke kommet et svar fra Halsnæs kommune vedr. lån af plads til haveaffald for enden af Egevej.
l) Susan orienterede om: At HHM der stod for renovering af afnit A og B skal i gang med at færdiggøre de fejl og mangler, som der stadigvæk er efter renoveringen. 


3.
1) Storskrald i ugen efter påske, sikkert torsdag den 31.3 – besked fra Halsnæs forsyning den 21.3. Der bliver 6 pladser denne gang, som bliver inddelt i 6 fraktioner. Der bliver opsat en pæl med et skilt for hver fraktion. – Håber beboerne sætter tingene de rigtige steder. – Rene har lagt en meddelelse om det på hjemmesidens forside.
2) Afsnit F forventes at være færdig renoveret ca. midt i april måned. De fire opgange er blevet malet i en ny farve ”tyrkis” – de gamle navneskilte, som alligevel ikke blev anvendt mere, er fjernet. Der bliver plantet nogle buske foran blokken og der bliver opsat nye kantfliser. Beboerne i de fire opgange vil en gang i april/maj måned blive inviteret til et møde, hvor der bliver orienteret om forløbet, takket for tålmodigheden og serveret et par stk. smørebrød.
3) Hans vil snart indkalde til Markvandring, hvor vi skal se på afdelingens tilstand. 
4) Bestyrelsen blev enige om at man vil gå på Havevandring en gang i maj måned, dato ikke fastlagt.

4. Forslag:
1) Vedligeholdelse af Emhætter, skal tages op på næste afdelingsmøde.
2) Indkøb til beboerlokalet: nye termokander og nyt køle/fryseskab.
3) Renè kom med et forslag om, at vi fremover kalder det årlige Afdelingsmøde for Beboermøde, og at beboerne i den forbindelse skal have en løbeseddel med en kort beskrivelse af, hvem der bestemmer hvad og hvornår (beboerdemokratiet)! Ligeledes forslog Renè, at vi skal prøve at udarbejde en slags Takt og tone skrivelse for bestyrelsens møder. Måske med ord som: respekt – åbenhed – ansvarlighed og lign!

5. Næste møde onsdag den 11. maj 2016 kl. 18.30

 


 

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde den 11.maj 2016 

Tilstede fra bestyrelsen var:

Susan, Marianne, Renè, Lene, Inge, Qasam.

Afbud fra: Merete

Ifølge dagsorden:

 1. Referat fra møde den 14.3.godkendt.

 2. Siden sidst -  formanden orienterer:

 1. Møllen har fået tilsendt en velkomstskrivelse.

 2. På det sidste møde blev bestyrelsen enige om at omdele Skovbakkens regler for Dyrehold til alle afdelingens beboere. De er ikke sendt endnu, men det bliver de snart.

 3. Vedr. akut nr. til Falck, så blev Organisationsbestyrelsen på et møde den 15.3 enige om, at nummeret ikke skal oplyses på Ejendomskontorets telefonsvarer, når kontoret er lukket. Beboerne vil på et senere tidspunkt få udleveret en køleskabsmagnet med diverse telefonnumre.

 4. Det er meningen at Halsnæs forsyning skal overtage al gadebelysning på Skovbakken, når alle lamper er repareret og hele. Men det er ikke rigtig lykkedes endnu, da de små/lave lamper på bliver påkørt hele tiden!

 5. Indsamling af Storskrald her på Skovbakken gik rigtig godt denne gang, så vi prøver om det kan lade sig gøre igen til efteråret.

 6. En ny stor plads til haveaffald har bestyrelsen snakket om længe. Nu er vi kommet så langt, at der er afsat penge til den til næste år. Ligeledes er der afsat penge til at lave en Basketball bane.

 7. Så er renovering efter byggeskader på Skovbakkevej 11 – 17 overstået. I den anledning havde Boligselskabet inviteret beboerne til en bid brød, da det jo har været en sej omgang for beboerne. Der var desværre ikke så mange der valgte at deltage. På arealet foran blokken er der blevet plantet nogle krybende buske m.m.

 8. De 2 tørregårde, som bestyrelsen tidligere har talt om at nedlægge bliver stående, da det har vist sig, at de bliver brugt.

 1. 1) Bestyrelsen var sammen med ejendomsmester Hans Bendix på mark- vandring den 11. april for at se på afdelingens vedligeholdelsesstand. Derefter har ejendomsmester Hans Bendix og Kundechef Frede Wagner udarbejdet afdelingens langtidsbudget.

  2) Bestyrelsen var sammen med ejendomsmester Hans Bendix på havevandring den 10.5. Beboere med have havde 14 dage inden fået et brev om, at vi ville gå rundt i afdelingen for at se om haverne bliver vedligeholdt, som de skal i henhold til afdelingens Husordensregler. Vi så mange haver, hvor lejeren havde sørget for, at deres have bliver vedligeholdt. Men vi så også en hel del haver, hvor lejeren ikke rigtig er kommet i gang. De lejere vil få en skrivelse fra Ejendomsmesteren, hvor de vil blive bedt om, at få ordnet haven.  

  3) Det er afdelingsbestyrelsen der står for udlejning og eftersyn af Beboerlokalet på Skovbakkevej 92b. Når afdelingens beboere vil leje lokalet skal de inden udlejning underskrive en kontrakt, hvor man beder dem forstå og acceptere de regler, som der er i den forbindelse. Og lige netop det punkt har der været problemer med ved nogle af de sidste udlejninger. Bl.a. reglerne om at lokalet kun kan udlejes til beboere, der bor i afdeling Skovbakken (afsnit P + Møllen) og kun til egne private arrangementer og rygning er ikke tilladt. Derfor havde bestyrelsen dette punkt med på dagsorden. Bestyrelsen blev da også enige om, at det er vigtigt at reglerne bliver overholdt, og hvis omgåelse af reglerne konstateres, vil senere udlejning af lokalet kunne nægtes beboeren og dennes husstand. Der har desuden været en del ekstra rengøring og oprydning af lokale og køkken, så bestyrelsen blev enige om, at det bliver nødvendigt at hæve depositum eller at der skal betales ekstra for rengøring. Bestyrelsen havde også en snak om, hvorvidt det skal være tilladt at opstille og bruge en grill ved beboerlokalet. Bestyrelsen blev enige om, at det ikke skal være tilladt at grille. I tilknytning til Beboerlokalet er der et anretterkøkken og det betyder at man kun må/kan anrette medbragt, færdigbehandlet mad.      

 2. Ingen forslag.

 3. Næste møde: onsdag den 29. juni 2016 kl. 18.00

 


 

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde den 6. juli 2016

Tilstede fra bestyrelsen var:
Susan, Marianne, Renè, Merete, Inge
Afbud fra: Lene, Qasam
Uden afbud: Evy
  
Ifølge dagsorden:
1. Referat fra møde den 11. maj 2016 godkendt.
2. Siden sidst -  formanden orienterer:
   a) Regler for Dyrehold er blevet omdelt til alle husstande.

   b) Der er blevet opsat rygning forbudt skilte på indgangsdøren til alle opgange + i alle vaskerier.
       Vi opfordrer beboerne til ikke at fjerne dem.

   c) Den lille/lave gadelampe på Skovbakkevej overfor Birkevej har Halsnæs forsyning valgt at man vil
       udskifte til en større lampe mangen til dem der er i forvejen på Skovbakkevej. Der har også været
       meget mørkt på det sted, så rigtig godt.

   d) Møllen skal have et nyt lavere stakit i forbindelse med, at Halsnæs kommune er i gang med at
       nedrive en høj mur omkring Turbinehuset og erstatte det med et lavere stålhegn. Halsnæs 
       kommune har i det sidste halve år været ved at renovere og forskønne kvarteret omkring
       Allegade og Strandgade.
       I Lokalplanen for området står der, at stakitter i forhaver kun må være max. 80 cm høje,
       og da Møllens hegn er 1.8 m høj har Arresø Boligselskabs Organisationsbestyrelse valgt,
       at lytte til kommunens anbefaling om at fjerne det høje stakit og erstatte det med et
       der er lavere. Bagved det nye stakit bliver der sat en Bøgehæk.

   e) I afdelingens vedligeholdelses reglement står der: Vedligeholdelse af plankeværker:
       I Skovbakkens afsnit A+B+C+D+E+G er det tilladt at opsætte et hegn af træ på terrassen
       imellem haverne. Lejerne skal selv stå for vedligeholdelse af disse hegn. I afsnit C+D har
       udlejer opsat et plankeværk vinkelret på bygningen ved indgangsdøren, de må max. Være
       1,8 m høje og max 3,0 m mod vej (Egevej, Birkevej, Nøddesti) Til disse og KUN disse
       plankeværker kan lejer hente træbeskyttelse ved henvendelse til ejendomskontoret.
       PS: Der har desværre været nogle beboere, der har misbrugt den mulighed, så fremover
       vil man blive registreret når man henter en bøtte træbeskyttelse.

   f) KAB har udgivet en udgivet en ny udgave af Håndbog om almene boliger. Bestyrelsens formand
       har modtaget et eksemplar og bestyrelsen blev enige om at købe endnu et eksemplar.

   g) Beboerlokalet: Der er i lokalet opsat et relæ der slukker for strømmen i 15 min, hvis der spilles
       for højt. Det er jo af hensyn til naboer til lokalet. Der har den sidste tid været klager over
       for meget larm ved festerne, så Boligselskabet fik en elektriker til at efterse anlægget og det
       viste sig desværre, at nogen af de beboere der har haft lejet lokalet har ødelagt relæet.
       Det bliver udskiftet og det koster mange penge, så fremover vil det blive kontrolleret efter
       hver fest og lejeren vil komme til at betale for det, hvis man har rørt ved det. Gulvene i
       lokalet er efterhånden ret medtagne, så bestyrelsen vil undersøge om der er penge til at få
       det ordnet. Køkkenet er Ligeledes meget gammelt og slidt, så på et tidspunkt bliver det
       nødvendigt at renovere det. Der har været en hel del udgifter til rengøring, udskiftning af
       inventar og vedligeholdelse af lokalet, så måske bliver det nødvendigt at hæve prisen for at
       leje lokalet.

   h) Regler for udvendig råderet er ved at blive renoveret, så det stemmer overens med
       Lokalplanens bestemmelser.

   i) Havevandring: nu er det 2 mdr. side at der var havevandring og der er stadigvæk beboere,
       der ikke har fået ordnet deres have, som man skal ifølge afdelingens regler.
 
3. Afdelingsmøde den 13. september kl. 18.00. Der er 6 medlemmer på valg denne gang, så ved
    genvalg eller nyvalg skal nogle af medlemmerne kun vælges for 1 år. Bestyrelsen vil komme
    med et par forslag til afdelingsmødet. Bla. Hvilke farver må der males med i afdelingen.
    – Flere og flere parkerer med firmabiler hvor der i forvejen er for få p pladser,
    hvad kan vi gøre ved det!
4. Bestyrelsen har vedtaget at Merete Kjær skal have telefonpenge, da hun har en del opkald i
    forbindelse med udlejning af beboerlokalet.
5. Næste møde: torsdag den 25. august kl. 18.00

 


 

Referat fra afdelingsbestyrelsens møde den 25.8.16 

Tilstede fra bestyrelsen var: Susan, Merete, Renè, Inge

Afbud fra: Lene, Evy

Uden afbud: Qasam

Ifølge dagsorden.

 1. Referat fra møde den 6. juli 2016 godkendt.

 2. Siden sidst – formanden orienterer:

  a) Regler for råderet ude og inde rettet i henhold til Helhedsplanen. b) I Husordensreglerne er der rettelser under punktet: Haver: ”fældede træer og buske samt afklip fra hække kan evt. afhentes efter aftale med driftslederen (Hans Bendix Jensen) såfremt man er handicappet eller lignende og dermed ikke har mulighed for selv at aflevere det på kommunens genbrugsstation.”

  C) Møde med Hans den 2/8: gennemgang af div. Gamle og nye sager + en kort havetur: Beholdere til batterier – Flere campingvogne parkeret for enden af Egevej – flere biler uden nummerplader + trailere på området – vasketøj der hænger højt på altaner – Barnevogne der ikke bliver brugt mere, men stadigvæk står i kældrene – Flere haver der stadigvæk ikke er ordnet – meget ukrudt langs veje og stier!! – flere garager er ikke blevet vedligeholdt af beboerne, som de skal. Stakit sat op mod vej/sti i stedet for hæk. - I afsnit B skal hoveddørene ordnes og terrassedøre udskiftes. – Nogle beboere har fået sendt deres sag vedr. manglende vedligeholdelse af have og carport/garage og oprydning videre til beboerklagenævnet, da de efter 3 breve ikke havde fået tingene klaret. – Klage fra flere beboere over at Bakkehusets festtelt stadigvæk står der 1½ mdr. efter sidste fest,

 3. a) Beboerlokalet Skovbakkevej 92b: a) Nyt lydanlæg bliver sat op sidst på måneden, det bliver plomberet, så vi kan se om der bliver pillet ved det. b) Bestyrelsen besluttede, at vi vil hænge reglerne for udlejning af lokalet op i lokalet. C) Der har indimellem været ekstra udgifter til rengøring og oprydning af lokalet efter fester – bla. Klisterbånd på vinduer og lofter – borde aldrig sat rigtigt – beskidte sæder på stole – fedtefingre på vinduer – porcelæn sat forkert på plads osv. Osv. D) Beboer i afsnit B har ansøgt om at måtte opføre en overdækket terrasse, en slags pavillon. Beboeren er af Frede Wagner blevet orienteret om, at der i afsnit B ikke tidligere er blevet udarbejdet nogle tegninger, som er blevet godkendt. Så der skal altså først udarbejdes tegninger, som så skal godkendes på afdelingsmødet og af Halsnæs kommune.  

  C) Afdelingsmøde/Beboermøde. Bestyrelsen blev enige om at alle afdelingens beboere skal have udleveret en skrivelse, som i korte træk forklarer, hvad der sker på et afdelingsmøde/beboermøde: Hvad sker der – hvem bestemmer – diverse bestyrelser osv.

  d) efter mødet, skal vi tage stilling til, hvem der stiller op for 1 eller 2 år!

  e) Bestyrelsen vil fremlægge et forslag på afdelingsmødet vedr. betaling for at leje beboerlokalet:

  1) Prisen på at leje beboerlokalet Skovbakkevej 92b skal hæves med 500 kr. eller depositum hæves med 500 kr.

 4. Lene og Evy er trådt ud af bestyrelsen.

 5. Næste møde. Dato ikke bestemt endnu.

 


 

Referat fra afdelingsbestyrelsens møde den 27.9.16

Tilstede fra bestyrelsen var: Susan, Renè, Qasam, Heidi, Jørgen, Inge

Afbud fra: Merete.

Uden afbud: Marianne.

Ifølge dagsorden.

 1. Referat fra møde den 25.8 2016 godkendt.

 2. Siden sidst – formanden orienterer:

  a) Brand i Molok ved kontoret, heldigvis var det kun den indvendige plasticpose var smeltet og derfor hurtigt kunne udskiftes. b) Referat fra afdelingsmødet godkendt og er sammen med bestyrelsens beretning, blevet uddelt til alle Skovbakkens beboere. C) Boligselskabet har indgået aftale med et nyt VVS firma. d) Alle boligselskabets beboere har fået udleveret et Klimakort. Det er et kort der viser om man har det for fugtigt i sin lejlighed og derfor skal sørge for at lufte ud.  

  e) Afdelingsbestyrelsen blev på afdelingsmødet pålagt diverse opgaver: Nabohjælp – parkering på Skovbakken – eftersyn af legeplads sammen med ejendomsmester.

  F) Næstformanden orienterede om at Halsnæs kommune har givet grønt lys til, at afdelingen kan etablere den længe savnede plads til haveaffald og etablering af en Basketball bane for enden af Egevej. – Susan vil spørge KAB Juraafdeling om, hvad bestyrelsen kan og må i forbindelse med udlejning af afdelingens garager.

 3. 1. Bestyrelsen konstituerede sig: Formand: Inge Jelvard, Næstformand: Merete Kjær, Sekretær: Marianne Westberg, Bestyrelsesmedlemmer: René Vang Pedersen, Susan Egede, Qasam Nazir Ahmad, Heidi Sørensen, Jørgen Kaastrup.

  2. Ved dette afdelingsmøde var der 6 medlemmer på valg og kun 2 der er på valg næste år. Så derfor har bestyrelsen valgt at 2 af de nyvalgte kun skal vælges for 1 år. Det blev Heidi Sørensen og René V. Pedersen.

  3. Afdelingsbestyrelsens Forretningsorden bliver underskrevet næste gang.

  4. Der er indsamling af storskrald på Skovbakken i uge 43. Dato for indsamling får vi først besked på senere. Så skal der skrives og uddeles løbeseddel til alle beboerne om hvornår de må sætte deres storskrald. Vi håber på at vi får datoen tidlig nok til at vi kan nå det. Vi vil jo ikke have at der ligger storskrald mere end et døgn.

  5. Bestyrelsen besluttede at der skal være en havevandring i oktober. 

  6. Bestyrelsen besluttede at vi midlertidig lukker for udlejning af Beboerlokalet Skovbakkevej 92b, da der har været mange problemer ved afholdelse af flere fester. Der er flere og flere af skovbakkens beboere, der lejer lokalet for andre der ikke bor i afdelingen, man kommer med ekstra borde og stole selvom lokalet kun er beregnet til max. 50 personer, man griller udenfor selvom det ikke er tilladt, og meget mere.

 4. Ingen forslag

 5. eventuelt. Flere beboere er utilfreds med rengøring af trapper i etageejendommene. – Den store fodboldbane har mange huller. Hvem skal ordne den? -

 6. Næste møde: onsdag den 2.11.2016 kl. 17.30

 


 

Referat af møde i afdelingsbestyrelsen tirsdag den 15. november 2016 kl. 18

Tilstede: René, Marianne, Merete, Qasam, Susan, Heidi, Maibritt og Jørgen

1.Referat af mødet den 27. september
Godkendt og lagt på hjemmesiden.

2.Ny konstituering
Merete og Jørgen blev foreslået som formand. Afstemning: Merete 7 og Jørgen 1.
Susan og Jørgen blev foreslået som næstformand. Afstemning: Susan 6 og Jørgen 2.
Marianne er fortsat sekretær. Maibritt er nu indtrådt som fuldgyldig bestyrelsesmedlem, så vi har ingen suppleanter.

3.Siden sidst
Storskrald gik ad H…… til. Der var ellers sat fine skilte op med hvor de forskellige fraktioner skulle sættes. Fraktionerne blev blandet, så forsyningen ikke ville afhente det – selv på de steder, hvor de godt kunne have taget noget af det. Hans måtte efterfølgende rekvirere en vognmand til at hente det. Storskraldet stod så weekenden over, hvor blæsten tog til og spredte de lette fraktioner yderligere. Inge vil ikke stå for det mere, så vi må finde en ny løsning til næste gang, der er storskrald.

4.Forslag
Vi genoptager udlejningen af beboerlokalet. Maibritt og Heidi vil gerne tjekke lokalet efter udlejningen. Merete sørger fortsat for kontrakter. Afsnit P - Maibritt og Heidi tager et møde med Charles for at afklare, hvordan vi fremover klarer udlejningen. Er der brug for ekstra rengøring og eventuelle indkøb af service m.v. samt ekstra nøgler.

Jørgen havde et forslag om, at alle i bestyrelsen skal have et ansvarsområde i form af en vej eller et afsnit, som man så har et særligt ansvar for at tjekke. Flertallet mener ikke, at det er afdelingsbestyrelsens opgave – det er ejendomskontorets.

Fordeling af øvrige arbejdsopgaver i bestyrelsen:
René tager sig af hjemmesiden.
Susan og Marianne undersøger nærmere om storskrald fremover.

Henvendelse fra Hans om afdelingsbestyrelsens holdning til hul i hæk på Birkevej 6 st. th og udsættelse med at flytte et hegn længere ind på Nøddesti 49 til hækken er vokset op. Vi siger ja til begge.

5.Eventuelt
Vi drøftede vendepladsen på Egevej – ingen parkering – skilt på vej-
Rengøringen af trapperne er fortsat kritisabel.
Mange hundelorte bag Egevej.

6.Næste møde
Tirsdag den 24. januar kl. 18.30 i beboerlokalet Skovbakkevej 92. Vi skal på mødet drøfte opfølgning af det, der blev besluttet på afdelingsmødet.