Referat af møde i afdelingsbestyrelsen tirsdag den 21. marts 2017 kl. 18.30

Tilstede: René, Marianne, Merete, Susan, Heidi, Maibritt og Qasam (mødte senere)
Fraværende: Jørgen

1. Referat af mødet den 24. januar 2017
Godkendt og lagt på hjemmesiden og i mappen på kontoret.

2. Siden sidst
Arresø Boligselskab har afholdt konference for organisationsbestyrelsen. Alle er enige om, at vi skal bevare et lokalt kontor for Arresø Boligselskab. Ejendomskontoret og administrationskontoret skal sammenlægges til et servicecenter på Skovbakkevej 92. Det nødvendiggør en ombygning – adgangen bliver bagom afsnit G. I ombygningsperioden skal kontorerne midlertidigt flyttes til beboerlokalet, som vil være lukket for udlejning fra august 17 til februar 18.

3. Forslag
Parkering på Skovbakken:
Det er svært at gøre noget ved. Store firmabiler med trailer kan spærre for udsynet. Det er en mulighed at ringe til firmaerne og bede dem vise hensyn.

Nabohjælp:
Det koster 2500 kr. at melde os ind – så får vi skilte til opsætning på postkasser og opgange. Forslag til afdelingsmødet til september.

Storskrald:
Afventer møde med forsyningen. Vi kommer ikke til at deltage i storskraldsordningen i april i år. Vi drøftede muligheden for at hjælpe hinanden, når man alligevel skal på genbrugspladsen. Vi overvejer en lukket facebook-side, hvor beboerne kan lave opslag om at hjælpe hinanden. René undersøger nærmere.

Eftersyn af legeplads:
Legepladsen repareres inden for lovens rammer. Flere borde og bænke.
Der er tilbud på hegn – stolper og hegn hele vejen rundt. Basket-ball plads. Fodboldbanen tromles og sås med frø. Asfalt og raftehegn mod Egevej. Plads til haveaffald mod skoven ned til Hillerødvej.

Udlejning af beboerlokalerne:
Heidi og Maibritt har et stort arbejde med at tjekke lokalerne efter udlejning. Det ville lette på det, hvis f.eks. glassene bliver stillet, så det passer med antallet, der er skrevet på hylden. Vi overvejer nyt service. Afsnit P trænger til en overhaling. Støvsuger indkøbes til nr. 92. 

Havevandring: slut april start maj aftales med Hans. (Efter mødet er aftalt tirsdag den 2. maj kl. 14)

 

 
Beboeraktiviteter:
Forslag om invitation til aktivitet ”Forskøn dit område”. Arbejdslørdag kl. 10-14 en af de første weekender i juni. Medbring grensaks, havehandsker, hundeposer. Afsluttes med pølser og brød. Vi tjekker de mulige områder ved havevandringen. Susan og Merete arbejder videre med idéen.

4. Eventuelt
Der er mulighed for at søge puljer til legepladsrenovering.
Hunde ingen adgang på legepladsen – der kommer skilte.

5. Næste møde
Vi finder en dato, når havevandringen er på plads.