Råderet inde i boligen og udenfor

 

Råderet inde i boligen 

Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 23. juni 2005 - Nr. 627 i ' 82 til og med ' 95.

Alle forbedringer er tilladt

Ifølge bekendtgørelsen er alle forbedringsarbejder inde i boligen tilladt, dog skal boligen sta­dig bevare sit præg af at være en almen bolig.

Forbedringsarbejder giver ret til godtgørelse, medmindre der er tale om særlig energiforbru­gende forbedringer.

Der findes dermed ikke en udtømmende liste over, hvilke forbedringsarbejder en beboer kan udføre i sin bolig. I listen nedenfor kan du finde eksempler på forbedringsarbejder som inspi­ration.

Boligændringer

Hvis der ikke er tale om forbedringsarbejder, men boligændringer, kan boligorganisationen stille krav om at du retablerer ved fraflyt­ning (fører tilbage til det oprindelige). Der skal i så fald altid betales et depositum. Deposita skal altid betales kontant.

I det følgende kan du læse om:

 1. Eksempler på forbedringer du har mulighed for at udføre i din bolig

 2. Liste over hvilke boligændringer du har mulighed for at udføre i din bolig

   

  Hvis du har forslag om tilføjelser til listen over tilladte boligændringer, så kontakt din afde­lingsbestyrelse, som kan medtage dine forslag næste gang, råderetskataloget skal revideres.

  Er du i tvivl om noget, kan du altid kontakte boligselskabet.

   

  A. Eksempler på forbedringsarbejder:

   

  1.           Energibesparende arbejder:

  Montering af forsatsvinduer

  Installation af termostatventiler

  Installation af elektronisk varmestyringsanlæg

  Indvendig efterisolering

  Udskiftning af vinduer

   

  Bemærkninger:

  Ved installation og montering af termostatventiler skal autoriserede håndværkere benyttes. Kontakt din driftsleder herom.

  Tegninger og materialevalg vedr. vinduer skal godkendes af boligselskabet. Skal udføres af uddannet håndværker.

   

  2.           Andre ressourcebesparende arbejder:

  Opsætning af vandbesparende køkkenblandingsbatteri

  Opsætning af vandbesparende håndvaskblandingsbatteri

  Opsætning af vandbesparende bruseblandingsbatteri

  Opsætning af vandbesparende toilet

   

  Bemærkninger:

  Ingen.

   

  3.           Samlet forbedring af køkken og/eller bad inklusiv eventuel flytning, fjernelse og opsætning af skillevægge.

  Opsætning af vandafvisende vægbeklædning

  Udskiftning af køkkenbordsplade

  Udskiftning af køkkeninventar

  Udskiftning af køkkenvask

  Udskiftning af afløbsinstallation

  Udskiftning af gulvbelægning til massivt træ

  Udskiftning/opsætning af stikkontakter og belysningsarmaturer

  Udskiftning af toilet

  Udskiftning af håndvask

  Udskiftning af blandingsbatteri
  Udskiftning/opsætning af radiator

   

  Bemærkninger:

  Ved udskiftning af køkkeninventar har den nuværende installation en værdi, som bliver mod­regnet ved beregning af godtgørelse.

   

  Udskiftning af el-installationer skal udføres af autoriserede håndværkere og skal overholde stærkstrømsreglementet.

  Stærkstrømsreglementet kræver, at installationen af hårde hvidevarer er ekstra beskyttet med jordforbindelse eller HPFI-relæ. Ved opsætning af ekstra beskyttelse med HPFI-relæ afholder afdelingen udgiften hertil. Kontakt din ejendomsmester herom.

   

  Udskiftning af vvs-installationer skal udføres af autoriserede håndværkere.

   

  Ved modernisering af køkken eller bad, hvori der indgår nye fliser, skal der restere 1 m2 væg­fliser.

   

   

  Ved fjernelse/flytning/opsætning af skillevægge skal man være opmærksom på bærende og stabiliserende konstruktioner. Denne forbedring kræver kommunal godkendelse og skal opfyl­de bygningsreglementets krav herom.

   

   

  4.           Tekniske installationer, herunder el-installationer:

  Etablering/forbedring af ventilationsanlæg

  Udskiftning/opsætning af belysningsarmatur

  Udskiftning/opsætning af lampeudtag

  Udskiftning/opsætning af afbrydere og stikkontakter

  Opsætning af lysdæmpere

   

  Bemærkninger:

  Stærkstrømsreglementet skal overholdes. Ny installation og forandring af eksisterende må kun udføres af autoriserede håndværkere. Beboeren må dog godt - jævnfør reglerne i stærk­strøms­­reg­lementet - udskifte afbrydere, stikkontakter og lampeudtag, men på betingelse af, at beboeren har kendskab hertil. Afdelingen forestår vedligeholdelse af boligens faste el-instal­lationer herunder HFI-relæer. Kontakt din driftsleder herom.

   

  Vær opmærksom på, at afdelingen har hybridnet, og anlægget er serieforbundet. Kontakt an­tennefirma ved ændringer af anlægget, eventuelt via driftslederen..

   

   

  5.           Andre forbedringsarbejder i boligen:

  Ingen

   

  Bemærkninger

  Ingen

   

  B. Liste over tilladte boligændringer

   

 

 1. Boligændringer som ikke kræver retablering ved fraflytning:

                Gulvbelægninger

                Loft beklædning

                Udskiftning af vinduesplade

                Opsætning/udskiftning af skabsinventar.

                Blænding af vinduet mellem køkken og badeværelse (afsnit C)
                Hul i væg mellem entré og køkken (afsnit C)
               
  Køkkendør fjernes (afsnit C)

                Blænding af dør i entré (afsnit E)

                Opsætning af terrassedør i sydgavlen (Afsnit C + D)

   

  Bemærkninger:

  Parket (massiv), alle træsorter behandlet med lak.

  Gulvbelægning; kork, linoleum og vinyl (afsnit B)

   

  Lofter, i godkendte brandfri brædder/plader, hvor de må anvendes for bygningsmyndig-hederne i henhold til bygningsreglementet § 6.7.4. Tekniske anvisninger gives af driftslederen.

   

  2.           Boligændringer som kræver retablering ved fraflytning:

    Blænding af døre (afsnit B)
    Blænding af døre, undtagen dør i entré (afsnit E)
    Etablering af døre (afsnit B)
   

   

  Bemærkninger:


  Vægbeklædning i godkendte brandfri brædder/plader, hvor de må anvendes for bygningsmyndighederne i henhold til bygningsreglementet § 6.7.4.

   

   

  3.           Opsætning og nedtagning af ikke bærende skillevægge

   

                Det er tilladt at opsætte eller nedtage ikke bærende skillevægge. Der skal ikke retab­leres ved fraflytning, men der gives heller ikke nogen godtgørelse.

   

                Kommunen har dog mulighed for at begrænse denne rettighed, da antallet af rum i boligen ændres.  Der skal søges godkendelse hos Boligselskabet inden arbejdet påbegyndes.

  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Råderet udenfor boligen

Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

af 23. juni 2005 - Nr. 627 i ' 80 til og med ' 93.

 

Råderet udenfor boligen, giver kun ret til godtgørelse, hvis der er tale om en forbedring.

Hvis der ikke er tale om forbedringsarbejder (boligændringer), kan der stilles krav om retable­ring ved fraflyt­ning. Der skal i så fald altid betales et depositum. Deposita skal altid betales kontant.

 

I det følgende kan du læse om, hvilke muligheder der er for at forbedre og ændre din bolig udenfor boligen.

 

Hvis du har forslag om tilføjelser til listen over tilladte boligændringer, så kontakt din afde­lingsbestyrelse, som kan medtage dine forslag næste gang, råderetskataloget skal revideres.

Er du i tvivl om noget, kan du altid kontakte boligselskabet.

 

1.           Forbedringsarbejder udenfor boligen:

Ingen.

 

Bemærkning:

Ingen

 

2.           Boligændringer der ikke kræver retablering ved fraflytning:

Opsætning af carport, afsnit A +B+C
Opsætning af uopvarmet udestue, afsnit C+D
Opsætning af terrasseoverdækning, afsnit C+D

              Opsætning af skure i forhaven afsnit C+D, max 9,9 m2

              Opsætning af skure i baghaven afsnit A+B, max 9,9 m2

              Opsætning af drivhus i alu på max 9,9 m2, afsnit A+B

              Etablering af indkørsel i haven, afsnit A+C+D

 

Bemærkning:
Boligselskabet skal ansøges ved etablering af alle førnævnte ting.
Ved etablering af terrasseoverdækninger/udestuer/carporte/skure m.v. skal tegninger og vejledning fra Boligselskabet følges.

Carporte, skure, terrasseoverdækninger og  udestuer skal være velvedligeholdte og intakte ved fraflytning. Godkendte tegninger og anvisning på fastgørelse skal følges. Farvevalg: Her henvises til Lokalplan 04.55, §7, stk. 3  for Skovbakken.
 I afsnit A+C+D må der på grunden kun opsættes enten en carport med skur, eller et skur..

I afsnit A er der efter renoveringen blevet anbefalet nye farver. Garager, carporte, skure og evt. hegn på terrasserne males sorte eller grå.
Der må ikke opsættes faste hegn mod vej, sti, parkeringsarealer og mellem haverne, undtagen i afsnit C+D, hvor der må opsættes et hegn vinkelret på bygningerne ved hoveddøren på max. højde 1,80 m og 3,0 m i længden mod vej (Egevej, Birkevej og Nøddesti).

Der må opsættes et hegn af træ på terrasserne mellem haverne på højde max. 1,80 m i afsnit A+B+C+D+E+F+G.

Mellem haverne i alle afsnit skal der være stedsegrønne ligusterhække.

 

 

3.           Arbejder udenfor boligen der ikke er forbedringer.
Her kræves retablering ved fraflytning:
Opsætning af markise. 

Bemærkning:

Før opsætning af markise skal ejendomskontoret ansøges. Ejendomskontoret anviser placering og er behjælpelig med farvevalg.

Efter opsætning skal arbejdet godkendes af ejendomskontoret.