Skovbakkens regler for dyrehold

1. Der må kun holdes én kat eller èn hund. Hønsehold er ikke tilladt.

2. Når man anskaffer sig et husdyr, skal dette anmeldes til Boligselskabet, hvorefter tilladelse gives. Skemaet kan afhentes på boligkontoret / ejendomsmesterens kontor eller hentes på Boligselskabets hjemmeside. www.ab2010.dk

3. Katten skal neutraliseres, øremærkes eller chippes, når den har nået den alder, hvor dette er muligt ( ca. 4 – 5 mdr. gammel. ) Dokumentation skal fremvises på boligselskabets kontor på forlangende.

4. Hunden skal iflg. den gældende Hundelov være chippet. Kopi af Registreringsattest skal afleveres på boligselskabets kontor.

5. Hunden skal have en lovpligtig ansvarsforsikring. Forsikringspolicen skal fremvises på boligselskabets kontor.

6. Hunden må ikke løbe frit omkring på boligselskabets arealer, såsom veje, friarealer, legepladser, opgange og kældergange, den skal altid føres i snor. Hører der have til lejemålet skal haven indhegnes. Hundens ejer er ansvarlig for, at hunden ikke forretter sin nødtørft på boligselskabets område. Hundens ejer er forpligtiget til at fjerne dens efterladenskaber, hvis uheldet er ude.

7. Det påhviler den lejer, der holder husdyr (hund, kat eller andre smådyr) at sørge for at dyret ikke er til gene for boligselskabets øvrige lejere ved lugtgener, uhumskhed, støj (langvarig gøen og hylen ), og ved ikke at fremkalde fare eller frygt ved bidsk optræden. Disse regler gælder også for lejere, der har besøg af eller passer andres dyr.

8. Ved berettiget klage over et husdyr, kan tilladelsen til at holde dette blive ophævet og ejeren vil derefter blive pålagt at fjerne dyret fra boligselskabets ejendom. Efterkommes påbuddet ikke, kan lejeren i sidste ende opsiges iflg. Gældende regler.

Med venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen

den 11.10.2011