Beretning til Afdelingsmødet 2018
Der er nu gået et år siden sidste afdelingsmøde. Nu får I en beretning om, hvad vi har arbejdet med det forløbne år. Bestyrelsen konstituerede sig med Merete som formand, Susan som næstformand, Marianne som sekretær, bestyrelsesmedlemmerne Rene, Heidi, Danni, Jørgen og Qasam. Suppleanterne Lili, Marie-Louise og Maibritt har også deltaget i møderne, som vi har holdt 6 af siden sidst. Referaterne fra bestyrelsesmøderne kan I finde på vores hjemmeside.
Brian og Hans fra boligselskabet har deltaget i flere af møderne. Bestyrelsen har deltaget i et temamøde med de andre bestyrelser i Arresø Boligselskab om bestyrelsesarbejde og KABs beboerapp.
Trafikken på Skovbakken
Som vedtaget på Afdelingsmødet sidste år, har vi været i dialog med Halsnæs Kommune om, hvordan vi kan løse trafikproblemerne. Der har været ønske om opsætning af skilte med “Legende Børn” eller “Pas på mig”, på Birkevej og Egevej. Problemet er, at der er ret strikse regler om opsætning af sådanne skilte. Der findes kun et godkendt skilt: “Lege- og opholdsområde”. Der skal opsættes skilte ved alle tilkørselsveje, 10 i alt, der må ikke være ubetinget vigepligt og alle parkeringspladser skal være afmærkede - der må ikke parkeres uden for disse. Det er i modstrid med de faktiske forhold her på Skovbakken, så det er der ikke at arbejdet videre med.
Vi har undersøgt mulighederne for etablering af bump. Det vil godt kunne lade sig gøre at få tilladelse til et konkret projekt. Kommunen gør dog opmærksom på, at vejbump kan skabe gener for de omboende ved rystelser og lydgener ved acceleration og opbremsning. Det vil også mindske parkeringsarealet, da der ikke kan etableres parkeringspladser ved bumpene. Det er heller ikke muligt at kombinere en legezone med vejbump. Det er altså ikke så let at finde en løsning på de trafikale problemer, da mange forhold strider mod hinanden: legezone, bump og parkeringspladser. Der er et forslag til behandling senere på dagsordenen - jeg kan kun sige: Vi kan ikke få det hele. Hvis der skal arbejdes videre på at finde en løsning, kræver det, at vi får udarbejdet et konkret projekt, der kan godkendes af kommunen. Jeg vil tilføje, at det er beboerne her på Skovbakken, der skaber problemerne ved at køre for stærkt og parkere uhensigtsmæssigt. Jeg kan kun opfordre jer til at vise hensyn. Vi har en udfordring i antallet af biler, der hele tiden øges, fordi de enkelte familier har flere biler og flere også har arbejdsvarebiler med hjem.
Storskrald
Vi fik ved Susans og ejendomskontorets indsats gennemført storskrald i oktober og april uden de store problemer.
Nabohjælp
Der er foreløbig opsat 3 Skilte og vil blive opsat yderligere 2. Beboerne vil få udleveret klistermærker ved tilmelding.
Plads til haveaffald og basketbane er ved at blive etableret for enden af Egevej mod skoven
Vi har undersøgt mulighederne for opsætning af radiatorer i køkkenet, som vil blive behandlet som et forslag senere på dagsordenen.
Der er oprettet en fb-side AB-Skovbakken, som Rene og Heidi bestyrer. Formålet med siden er at skabe mulighed for en uformel kontakt mellem beboerne på Skovbakken, som måske kan føre frem til et større fællesskab, med hjælp til hinanden.
Havevandring
Der har været havevandring med 16 påtaler.
Beboerlokalerne
Beboerlokalet her i 92b, som vi sidder i nu, er blevet renoveret forbindelse med etableringen af det nye servicecenter i Arresø Boligselskab. Der har været lukket for udlejning i et år, men er nu igen åben for udlejning. Det er foreløbig reserveret en weekend i oktober, 2 i november og 2 i maj 19. Beboerlokalet i P har været udlejet 6 gange i det forløbne år. Bestyrelsen har besluttet, at P skal shines op med bl.a. afslibning af gulve. Der er kommet nye borde og stole fra det hidtidige administrationskontor. Ved udlejning står Merete for kontrakterne og Heidi og Marie-Louise for tjek af lokalerne.
Ved sidste afdelingsmøde blev rejst et problem med fugle. Vi har været i kontakt med Ornitologisk forening om problemet, men det har ikke været muligt at finde en løsning med fuglekasser, der passer hos os.
Vi har i det forgangne år haft henvendelser fra beboere på Birkevej, der har ønsket en bænk fjernet og fra beboere på Ahornvej, der har ønsket en rutsjebane fjernet. Både bænk og rutsjebane er opstillet i forbindelse med Skovbakkens helhedsplan. Formålet med helhedsplanen har været at skabe mere liv på Skovbakken og give børnene mulighed for at lege i nærområdet. Bestyrelsen har derfor ikke imødekommet disse ønsker.
Der er opsat 1 hjertestarter ved det nye servicecenter. Der vil blive opsat 1 mere på Birkevej ved Inge Jelvard. Beboere og ansatte vil få mulighed for undervisning i brug af hjertestartere.
Tilsidst vil jeg sige tak for godt samarbejde internt i bestyrelsen og med administration og ejendomskontor, som nu er smeltet sammen til et nyt servicecenter
 
 Merete