Referat fra afdelingsmøde d. 12. September 2017

Formanden byder velkommen og kundechef Frede Wagner blev valgt som dirigent. Formaliteterne og dagsorden blev gennemgået.

Der var fremmødt 57 beboer.

Stemmeudvalg Inge Jelvard og Oliver Katsaros

Referent Susan Egede

Formanden fremlagde beretningen, det medførte et par spørgsmål ang. haver og haveaffald.

Arresø boligselskab’s økonomimedarbejder Lene Petersen gennemgik regnskabet for 2016 til orientering og budget for 2018, som blev enstemmigt godkendt.

Forslag 1  Vejbump

Der er mange meninger om, at der køres for stærk på Birkevej og stierne til dobbelt husene, så børn ikke kan færdes i området. Man vil også gerne have vejbump på Birkevej.

Der var forslag til, at bestyrelsen arbejder videre på et udkast til kommunen.

Forslag 2 Radiatorer, termofotografering mm.

Punkt 1 Isolering af gulve, er i gang.

Punkt 2 Reparation af murværk i opgange, skal afsættes penge af i budget.

Punkt 3 Opsætning af radiator i køkken. Bestyrelsen skal udarbejde et budget på hvor meget det vil koste.

Punkt 4 Termofotografering af facader, nedstemt

Punkt 5 Kontrol af forbrugsvandrør, Hans lægger det ind i budget næste år.

Punkt 6 Vejbump, det har været debatteret under forslag 1.

Forslag 3 Fugle, redebygning i tagrender.

Bestyrelsen får en ornitolog ud og kigger på det, hvad man kan gøre uden det bliver for dyrt.

Forslag 4 Grill på altanen

Nedstemt

Forslag 5 Terrasseoverdækning

Man skal søge boligselskabet.

Forslag 6 Byttecentral

Ikke denne afdeling.

Forslag 7 Nabohjælp

Udgår, det kommer under forslag 8.

Forslag 8 Nabohjælp. Beboerlokale, pris

Punkt 1 Stemt ja til nabohjælp.

Punkt 2 Stemt for pris ændring.

Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Danni Krøl

Susan Egede

Valg af suppleanter

Mai Britt Dam

Lilli Krog

Marie Louise Krøl

Valg til repræsentantskabet

Det blev suppleanterne

Evt.

Når der kommer forslag til emner der skal vedtages, kan det så ikke gå hurtigere, istedet man skal vente et år.

Man vil gerne oprette en lukket facebook gruppe for Skovbakken.

Brandalarmer skal justeres.

Det blev informeret om bohavefællesskab.

Havevandring hvad er kraterene.

 

Beretning til afdelingsmøde tirsdag den 12. september 2017
 
Der er nu gået et år siden vores sidste afdelingsmøde. Vi har i bestyrelsen arbejdet med de ting I besluttede, men selvfølgelig også med mange andre ting, som vi enten har fået fra jer beboere eller selv har fundet på, som repræsentanter for jer. Vi har deltaget i et temamøde om konflikthåndtering, som Arresø Boligselskab har afholdt for bestyrelsesmedlemmerne i boligselskabets afdelinger,
 
Bestyrelsen konstituerede sig med Inge Jelvard som formand, Merete som næstformand, Marianne som sekretær, Susan, René, Heidi, Qasam og Jørgen som bestyrelsesmedlemmer og Maibritt som suppleant. Kort efter ønskede Inge at trække sig fra bestyrelsen. Efter en ny konstituering blev Merete formand, Susan næstformand og Maibritt fuldgyldigt bestyrelsesmedlem. Vi har en god arbejdsdeling i bestyrelsen, så alle er med til at trække læsset. Vi har holdt 7 bestyrelsesmøder siden sidst. I kan finde referaterne af møderne på www.ab-skovbakken.dk, som René bestyrer. De ligger også i en mappe på administrationskontoret.
 
Storskrald / Affald Selv om Inge trak sig, ville hun gerne fortsætte med at organisere storskraldindsamlingen i oktober 2016. Det gik ad H…… til, men det er ikke Inges skyld.  Der var ellers sat fine skilte op med hvor de forskellige fraktioner skulle sættes. Fraktionerne blev blandet, så forsyningen ikke ville afhente det – selv på de steder, hvor de godt kunne have taget noget af det. Hans måtte efterfølgende rekvirere en vognmand til at hente det. Storskraldet stod så weekenden over, hvor blæsten tog til og spredte de lette fraktioner yderligere. Inge har så forståelig nok sagt nej til at står for det længer. Vi sprang storskraldet over i april, da det ikke lykkedes at få en aftale med Halsnæs Forsyning. Vi forsøger igen til oktober, hvor Marianne og Susan har lovet at tage over. Der er desværre stadig mange, der stiller storskrald ved siden af molokkerne og regner med, at det så bare bliver fjernet. Også pap enten i eller ved siden af. Vi har nu fået 2 papcontainere opstillet på Skovbakken, så det er lettere for dem, der ikke selv kan køre på genbrugspladsen med pappet. Vi har også sagt ja til en tøjcontainer kan opstilles ved Egevej.
 
Beboerlokalerne Vi lukkede kortvarigt for udlejningen af beboerlokalet 92B, da der havde været problemer ved afholdelse af flere fester. Der er flere, der har lejet lokalet for andre, der ikke er beboere. Man kommer med ekstra borde og stole, selv om der kun er plads til 50, meget larm og dårlig oprydning. Vi genoptog udlejningen igen i december og står også for udlejningen af det lille lokale i afsnit P. Det store lokale har været udlejet 12 gange siden sidst og det lille i P 3 gange. Merete står for lejekontrakt og Heidi og Maibritt for at tjekke lokalerne efter brug. Det er et stort arbejde at tælle op, især fordi servicet ikke altid stilles ordentligt på plads. Der har været problemer med mangler i beboerlokalerne, hvor det har været svært at finde ud af, hvornår de er opstået. Lejerne er forpligtet til at påtale mangler ved overdragelsen af beboerlokalet. Afsnit P trænger til en grundig rengøring. Vi håber, at vi kan få nogen til at stå for det. Ved manglende rengøring og mangler bliver der trukket i det indbetalte depositum. Vi håber at finde en smidigere løsning på udlejningen – det tager vi op i bestyrelsen
 
Udlejningen af 92B bliver midlertidigt lukket her efter vores møde er afholdt til 1. maj (klar til bestilt udlejning den sidste weekend i april). Administrationen flytter ind, mens kontorindretningen
Skovbakken bygges om. Køkkenet nedlægges og der indrettes anretterkøkken i baglokalet og flytbare skænker i lokalet..
 
Det skyldes, at organisationsbestyrelsen i Arresø Boligselskab har besluttet, at ejendomskontoret og administrationskontoret skal sammenlægges til et servicecenter på Skovbakkevej 92. Det nødvendiggør en ombygning – adgangen bliver bagom afsnit G. I ombygningsperioden skal kontorerne midlertidigt flyttes til beboerlokalet. Susan og René er med i en gruppe, der følger ombygningen.
 
Plads til Haveaffald / legeplads 7 basketbane Halsnæs Kommune har givet tilladelse til, at afdelingen kan etablere den længe savnede plads til haveaffald og etablering af en basketbane for enden af Egevej. Vi har fået bevilget 1 million fra Arresø Boligselskab til det. Legepladsen repareres inden for lovens rammer. Flere borde og bænke. Der er tilbud på hegn – stolper og hegn hele vejen rundt. Basket-ball plads. Fodboldbanen tromles og sås med frø. Asfalt og raftehegn mod Egevej. Plads til haveaffald mod skoven ned til Hillerødvej. Arbejdet med at anlægge går i gang meget snart.
 
Parkering på Skovbakken Vi har drøftet parkeringsproblemer på Skovbakken. Der er ringet til nogle firmaer, der har haft firmabiler parkeret uheldigt og de er nu flyttet. Vi kan ikke løse problemet, men opfordre folk til parkere ordentligt
 
Havevandring  Der har været afholdt havevandring – her i foråret var der brev til 26 om fejl og mangler. Der er rigtig mange, der holder deres haver pænt, men der er også mange, der kunne gøre det bedre. Der er mange meninger om, hvordan haverne skal se ud. 
 
Havefællesskab Der er ved at blive oprettet havefællesskab mellem afsnit A og B på Skovbakken og de hvide huse i Ølsted, hvor der er store haver. Formålet er at sikre, at disse kun udlejes til folk, der vil holde haverne. Der er nedsat et udvalg, der arbejder videre med sagen: Susan, afsnit A, Inge Jelvard, afsnit B, Tommy, de hvide huse og Kirsten fra Arresø Boligselskab.
 
Nabohjælp Vi har arbejdet videre med Nabohjælp. Det koster for 2 skilte 982 kr. Dertil kommer klostermærker. Den samlede pris vil ikke overstige 3000 kr. Vi har et forslag herom under forslag,
 
Øvrig snak i bestyrelsen Vi har også i bestyrelsen diskuteret hundeefterladenskaber. Vi kan ikke gøre andet end at opfordre folk til at samle op efter sig. Vi følger løbende op på sagen.
 
Vi har talt om at lave en lukket facebookside, som kun skal være for beboere på Skovbakken. Vi håber på den måde at kunne skabe mulighed for, at beboerne hurtigt kan komme i kontakt med hinanden enten ved køb og salg eller hvis man har brug for hjælp til det ene eller andet, Vi vil gerne høre, om der er interesse for det?
 
Til sidst vil jeg gerne takke for et godt samarbejde internt i bestyrelsen og for vores samarbejde med administration og ejendomskontor.