Referat 2015

Referat af Skovbakkens afdelingsbestyrelsesmøde torsdag den 5. februar 2015 i beboerlokalet på Skovbakkevej 92.

Deltager: René, Marianne, Qasam, Evy, Ina og Merete + Roel og Charles afsnit P tol punkt om beboerlokale.
Afbud fra Glenn.

 1. Godkendelse af referat fra 21. november
  Godkendt

 2. Orientering fra formanden
  Boligselskabet har holdt en fin temaaften om råderet og husorden.
  Der er klaget over rumlerillerne til kommunen.
  Aktivitet omkring multisport i Karlsgave –det drejer sig om forskellige idrætsaktiviteter. Unge herfra Skovbakken kan også deltage.

  KAB gennemfører bygningsgennemgang på Skovbakken den 25. marts – vi vil få en rapport.

 3. Aktiviteter
  Bakkehuset

  Evy og Ina deltaget fra bestyrelsen og skal sammen med repræsentanter fra Bakkehuset komme med forslag til den videre drift. Vi har kendskab til en underskriftsindsamling, men har ikke fået den.
  Basketbane
  Marianne undersøger hvad Lene og Janni har fundet frem til. Qasam undersøger pris og underlag fra bane i Høje Tåstrup

 4. Udlejning af beboerlokaler.
  Afsnit P; Charles vil gerne fortsat stå for udlejningen.

  Vi diskuterede lejepris og depositum for begge beboerlokaler og blev enige om højere depositum i afsnit P (fra 200 til 1000 kr.) og lavere weekendleje i nr. 92 (fra 2000 til 1500 kr.) Det er dog efterfølgende kommet frem, at afdelingsbestyrelsen ikke har kompetence til at fastsætte lejepris; det har kun afdelingsmødet (for alle beboere).

  Marianne supplerer service i nr. 92 op til 45 personer. Indkøb af mikrobølgeovn?

 5. Eventuelt
  Hundeefterladenskaber; hvad skal vi gøre ved det?
  Næste møde, fredag den 10. april kl. 15. Husorden skal tages op.

 


 

 

Referat af møde i afdelingsbestyrelsen tirsdag den 9. juni 2015

Tilstede: Ina, René, Evy, Lene og Merete

 1. Referat fra sidste møde
  Der er intet referat.

 2. Formandens orientering
  Regnskabet for afdelingen har givet et overskud på 751.057 kr.
  Genopretning afsnit P godkendt – sættes i værk til september
  Der har været eftersyn af helhedsplanen.
  Multisport 13-17 år i Karlsgave. Unge fra Skovbakken kan også deltage, men det kræver information.

 3. Aktiviteter
  Multibane – hvad skal den bruges til?
  Asfalt – hvad har vi af muligheder? Hvem ejer? Kan kommunen bidrage? Merete undersøger
  Evt. sponsorater.
  Aktivitetshus – vi lægger op til urafstemning.
  Havevandring den 24. juni.

 4. Forslag
  Husorden – Evy og René kommer med et oplæg
  Beboerlokalet – forslag udarbejdes til afdelingsmøde i efteråret
  Nummer på venteliste til ekstra kælderrum kan ikke oplyses – hvorfor ikke?
  Prisen på garager er ikke ens?

 5. Næste møde
  Tirsdag den 18. august kl. 17 med spisning

 


 

Referat af møde i afdelingsbestyrelsen tirsdag den 18. august kl. 17. 

Tilstede: Evy, René, Lene, Marianne, Merete. Qasam kom senere

Afbud: Glenn og Ina 

 1. Referat af mødet den 9. juni
  Godkendt – René lægger det på hjemmesiden 

 2. Orientering fra formanden
  Havevandring er velgennemført. Evy har sendt breve ud med kopi til Hans og Kirsten.
  Opretning af Afsnit F bliver billigere end budgetteret efter udbud.
  Driftsbudget ser fornuftigt ud med afsnit Møllen indkopereret.
  Urafstemningen endte med et nej til at aktivitetshuset Bakkehuset finansieret gennem huslejen og kan bruges af alle.
  Halsnæs Kommune har besluttet, at rumlerillerne skal asfalteres over.

 3. Aktiviteter
  - multibane
    Merete taler med Halsnæs Kommune om aftale med kommunen, der er grundejer.
  - Afdelingsmøde den 29. september

     Forslag skal være indsendt senest den 15. september 

 4. Forslag
  - husorden
    René og Evy kigger på husorden med henblik på forslag til afdelingsmødet-

  - beboerlokale
    Bestyrelsen indsender forslag til afdelingsmødet om,
  - at depositummet i afsnit P hæves til 1000  kr.
  - at weekendlejen i nr. 92 B sænkes til 1500 kr.

  - Skur
    er godkendt. Der skal være en enkel procedure i overensstemmelse med bygningsreglement, så  vi ikke skal godkende hver gang-

  - giftfri ukrudtsbekæmpelse

  Forslag til afdelingsmødet, at boligforeningen ikke skal bruge gift i hække. Det skal være lejernes forpligtelse at holde hække fri for ukridt. 

 5. Eventuelt
  der blev drøftet problemer med kørsel med høj fart på Egevej og efterfølgende ballade. 

  Næste møde onsdag den 16. september kl. 16

 


 

Referat af møde i afdelingsbestyrelsen onsdag den 16. september kl. 16.

Tilstede: Evy, René, Lene, Marianne, Merete, Qasam 

 1. Referat af mødet den 18. august
  Godkendt – René lægger det på hjemmesiden 

 2. Orientering fra formanden
  Inge Jelvard vil også til oktober stå for storskrald.
  Beboerlokalet – der har været kritik fra lejer om for få rødvinsglas- Marianne indkøber.
  Halsnæs Kommune er i dialog med boligselskabet om rumlerillerne. 

 3. Aktiviteter
  - multibane – udsættes. 
  - Afdelingsmøde den 29. september

     Merete har på vegne af bestyrelsen sendt forslag:

 • At afdeling ”Møllen” sammenlægges med afdeling Skovbakken 
 • At weekendlejen for beboerlokalet Skovbakkevej 92B nedsættes til 1500 kr. 
 • At depositummet for leje af beboerlokalet i afsnit P hæves til 1000 kr. 
 • At ejendomskontoret ikke skal bruge gift i hække. Det skal være lejernes forpligtelse at holde hække fri for ukrudt.


Kirsten Holberg har sendt forslag om, at molokkerne tømmes oftere om sommeren og et nyt håndtag.
Vi vil foreslå, at man går i dialog med Halsnæs Forsyning herom.

Der er forslag fra Heidi Sørensen om, at de grønne områder bak blokkene slås oftere og der findes en løsning på haveaffaldet, så man ikke skal gå så langt med det. 

  4.  Forslag
   - husorden
   René og Evy har ikke fået kigget på husorden. Vi udskyder punktet- 

  5.  Eventuelt
    Emne til fremtidigt møde: Lovgivning, hvem kan gøre hvad?

    Afdeling,boligorganisation, KAB? 

Næste møde fastsættes efter afdelingsmødet.

 


 

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 14. oktober 2015

Tilstede fra bestyrelsen var: Inge, Lene, Marianne, Merete, René og Susan.

Afbud fra: Evy og Qasam.

Ifølge dagsorden

 1. Referat fra sidste møde blev godkendt.

 2. Bestyrelsen konstituerede sig:

  Formand: Inge Jelvard. Næstformand: Susan Egede.

  Sekretær: Marianne Westberg. Bestyrelsesmedlemmer: Merete Kjær, Lene Andersen, Evy Gant, René Vang Petersen, Qasam Nazir Ahmad.

 3. Bestyrelsens Forretningsorden blev gennemgået – Inge kommer med et forslag til ændringer, derefter godkendes og underskrives den af hele bestyrelsen.

 4. På næste års afdelingsmøde er 6 af 8 bestyrelsesmedlemmer på valg, for at opnå et lige antal medlemmer, der er på valg hvert år, skal der inden afdelingsmødet aftales, at et par stykker af de medlemmer der genopstiller eller de nyvalgte kun skal vælges for 1 år i stedet for 2 år.

 5. René holder fortsat styr på Hjemmesiden. Henvisning til afdelingsbestyrelsens hjemmeside kan pt. ikke ses på Arresø Boligselskabs hjemmeside, men det arbejdes der på.

  Inge sørger for at ajourføre den mappe, der ligger på boligselskabets kontor, så beboere uden PC kan læse referater m.m. vedr. afdelingsbestyrelsens arbejde.

 6. Udlejning af beboerlokaler: Merete Kjær står fortsat for udlejning af beboerlokalet Skovbakkevej 92B og Charles for beboerlokalet i Præstegården.

 7. Ejendomsmester Hans Bendix og medlemmer fra bestyrelsen har besluttet at gå en efterårs Havevandring onsdag den 21.10 kl. 14.30, da der stadigvæk er en hel del haver, der ikke er blevet vedligeholdt.

 8. Beboerne på Skovbakken får igen mulighed for at kunne komme af med deres Storskrald i uge 43. Info om affalds regler og dato for afhentning udsendes til beboerne ca. 14 dage før. Der bliver også opslag i alle opgange. Denne gang kan tingene sættes på de anviste pladser (7 stk.) allerede fra fredag den 16. Storskrald bliver afhentet onsdag den 21.10. Som noget nyt er afhentning af husholdningsaffald og storskrald overtaget af Halsnæs forsyning. 

 9. Husorden og vedligeholdelsesreglementet skal revideres og sendes derefter til bestyrelsesmedlemmerne til godkendelse.

  Eventuelt:

  1) Spørgsmål fra beboere på afdelingsmødet vedr. Legende børn skilte og hundeluftningskilte snakker bestyrelsen med Hans om.

  2) Bestyrelsen vil foreslå Hans om at opsætte Rygeforbuds skilte i alle opgange, vaskerum, beboerlokaler m.m.

  3) Referat fra bestyrelsesmøder sendes til godkendelse hos bestyrelsesmedlemmerne og lægges derefter på bestyrelsens hjemmeside.

  4) Vasketider der bestilles digitalt vil det være en god ide? Susan snakker med Hans. 

  Næste møde: mandag den 30. november kl. 18.30

  Ref: Inge


 

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde den 30. november 2015

Tilstede fra bestyrelsen var: Inge, Lene, Marianne, Merete, René, Susan, Evy, Qasam.   

Ifølge dagsorden:

 1. Referat fra møde den 14.10.15 er godkendt .

 2. Formanden orienterede:

  a)Telefon/mailliste sendt til bestyrelsesmedlemmer.

  b)Referat fra sidste møde blev sendt pr. mail til bestyrelsen til godkendelse. Det besluttede bestyrelsen at gøre på mødet i oktober. De 6 medlemmer der deltog i mødet godkendte referatet. Derefter blev referatet lagt på hjemmesiden og i mappen på kontoret.

  c)Bestyrelsens Forretningsorden blev rettet og sendt på mail til bestyrelsen til godkendelse. Alle 8 medlemmer godkendte den, så skal den bare underskrives.

  d)Et par bestyrelsesmedlemmer og Ejendomsmesteren var på havevandring den 21.10. Beboerne fik ikke et brev inden, som vi plejer, da det var en opfølgning på bestyrelsens havevandring i juni måned. Bestyrelsen skrev til 23 beboere og Ejendomsmesteren til 9 beboere. Beboerne fik 14 dage til at få orden på haven. Den 18.11 var vi på en opfølgnings tur rundt og måtte konstatere, at der stadigvæk er en del beboere, der ikke har gjort noget ved sagen. Ejendomsmesteren skal skrive til 10 beboere og Frede Wagner til 7 beboere.

  e) Formanden har snakket med Hans om rygeskilte til opsætning i opgange, kældre og vaskekældre m.m. de skulle være bestilt. Desuden snakkede vi om at få fjernet de gamle navneskilte i opgangene og eftersyn af opslagstavler.

  f)I afsnit L har de i en prøveperiode fået ekstra vasketid fra kl. 19-21, orienterings seddel opsat.

  g) Husordensreglerne blev allerede gennemgået og rettet i 2014, der manglede bare de sidst vedtagne regler fra afdelingsmødet i september 2015., og de er derefter lagt på hjemmesiden og i mappen på kontoret.

  h)Udlejning af beboerlokalet Skovbakkevej 92 B varetages af Merete og Inge hjælper med eftersyn efter fester. Inge har foreslået nogle ændringer af lejekontrakt og regler for udlejning! Bestyrelsen godkendte dem.

  Lokalerne er bestyrelsens ansvar og ikke kun Meretes.

  Udlejning og opsyn med beboerlokalet i Præstegården varetages fortsat af Charles Williams.

 3. 1) Forretningsorden blev underskrevet af hele bestyrelsen og lagt på hjemmesiden, dog uden underskrifter.

  2) Indsamling af Storskrald den 21.10 blev temmelig kaotisk, da Halsnæs Forsyning simpelthen nægtede at afhente storskraldet som beboerne havde afleveret på alle 7 pladser. Så 2 ejendomsfunktionærer og et medlem af bestyrelsen måtte gennemgå og sortere alle 7 pladser, da alt storskrald var smidt og blandet i en stor dynge, samtidig med at en hel del poser med affald var tømt ud på jorden af nysgerrige personer. Så hvis beboerne på Skovbakken skal fortsætte med, at få afhentet storskrald to gange om året, er beboerne nødt til at sortere affaldet bedre. Desuden skal der på opsamlingspladserne opsættes skilte, så affaldet kan sættes i de rigtige fraktioner. I fremtiden bliver der igen kun 1 dag, hvor beboerne kan sætte affaldet.

  Halsnæs forsyning vil muligvis kunne tilbyde Skovbakken lidt flere indsamlingsdage i det nye år. Der afholdes et møde i januar.

  3) Haveaffald: Hvis Arresø Boligselskab kan låne/leje jorden for enden af Egevej, af Halsnæs kommunen, er der planer om at lave en plads hvor beboerne på Skovbakken kan aflevere deres haveaffald.

  4) Hjemmeside: René har opdateret hjemmesiden. 

  Fremover vil Indkaldelse til bestyrelsesmøder med dagsorden og regler for udlejning af beboerlokaler blive lagt på hjemmesiden.

  4) Arresø Boligselskabs organisationsbestyrelse og afdelingsbestyrelser var den 24. november inviteret til at deltage i en Temaaften, som blev afholdt i beboerlokalet Skovbakkevej 92 B. Emnet var: Organisations- og afdelingsbestyrelsernes kompetencer og formelle ansvar.   

 4. Ingen indkomne forslag.

 5. evt: Nyt Rengøringsfirma som vil varetage rengøring af trapper, vaskekældre og kældergange.

 6. Næste møde: tirsdag den 19. januar kl. 18.30