Referat af møde i afdelingsbestyrelsen tirsdag den 5. december 2017 kl. 18.00

Tilstede:
Fra bestyrelsen
René, Marianne, Merete, Susan, Heidi, Jørgen, Danny. Lili
Afbud: Qasam og Maibritt
Fra ejendomskontoret: Hans, afbud Brian

1.Referat fra sidste møde
Godkendt.

2.Siden sidst
Der har været afholdt formandsmøde, hvor 360 grader analyserne for afdelingerne blev gennemgået. Afdelingerne i Arresø Boligselskab er generelt velfungerende.
Årets temadag for afdelingsbestyrelserne bliver om bestyrelsens ansvar og pligter samt præsentation af den nye beboerapp.
360 grader eftersynet for afdeling Skovbakken pegede på 5 anbefalinger:
Udlicitering af træfældning
Gør det nemmere at sortere affaldet
Indhent flere prise på større arbejder
Opfølgning på periodisk eftersyn
Fokus på økonomisk balance i vaskeriet

3.Forslag
Storskrald. Det gik ikke så godt. Den ene plads var OK, men på den anden plads var sorteringen elendig. Susan taler med forsyningen om at gøre det anderledes næste gang.

Nabohjælp. Skilte er bestilt. Der bliver papirer til de enkelte boliger om tilmelding.

Fugle- Forslag om stærekasselejligheder. Hans undersøger priser.

Vejbump- Vi mangler svar fra kommunen på trafiktælling og rumleriller.
Forslag om skilte: ”Vi leger her”
Der kommer et skilt med Parkering Forbudt ved Egevej, når haveaffaldspladsen er klar-

Radiator i køkken. Hans er ved at indhente tilbud. Det skal op på afdelingsmødet til beslutning. Skal det være frivilligt, om man vil have radiator i køkken?

fb-side. René og Heidi arbejder videre med sagen. Kontakter Oliver for at høre om erfaringer fra Ølsted fb-siden

4.Forslag fra Danny om rampe i afsnit P til barnevogn og rollator- Hans undersøger nærmere.

5.Eventuelt.
Løs snak om livet på Skovbakken.

Næste møde
tirsdag den 6. februar kl. 18 i afsnit P.