Afdelingsmøde 29/9

                                                                                       2015-10-15

 

Referat fra Skovbakkens Afdelingsmøde den 29. september 2015

 

Fremmødte: 60 beboere, forretningsfører Frede Wagner, formand og næstformand for Organisationsbestyrelsen Susan Egede og Toni Munkberg, ejendomsmester og assistent Hans B. Jensen og Oliver Katsaros.

 

Afdelingsbestyrelsens formand Merete Kjær bød velkommen.

 

Ifølge dagsorden:

 

 1. Frede Wagner blev valgt til dirigent og han konstaterede, at mødet var lovligt varslet.

 2. Merete Kjær fremlagde bestyrelsens beretning og den blev godkendt.

 3. Frede Wagner fremlagde afdelingens driftsbudget for 2016 og det blev godkendt. Regnskab for 2014 blev principgodkendt.

 4. Der var indkommet 7 forslag:

  1) afd. Møllens sammenlægning med Skovbakken blev godkendt.

  2) Weekend lejen for Skovbakkens beboerlokale Skovbakkevej 92B nedsættes fra 2000 kr. til 1500 kr. Godkendt.

   3) Depositum for beboerlokalet i afsnit Præstegården hæves til 1000 kr. Godkendt.

   4) Ejendomsfunktionærerne må ikke sprøjte med gift for at fjerne ukrudt. Det er lejerens pligt selv at fjerne ukrudt i egen have og under de hække, der hører til lejemålet, både indvendigt og udvendigt. Godkendt.

  5) Forslag om at trimme bevoksningen på de nyanlagte høje imellem og bagved flere af blokkene to gange om året, blev ikke vedtaget. Ejendomsmester Hans B. Jensen forklarede, at det er meningen det skal se sådan ud, blomstereng om sommeren, og først klippes ned om efteråret når blomsterne har smidt nye frø.

  6) At der findes en løsning på manglende pladser til at aflevere haveaffald på. Det blev vedtaget at afdelingsbestyrelse og ejendomsmester Hans prøver at finde en løsning.

  7) Forslag om at Molokkerne bør tømmes oftere i sommerperioden, da de har lugtet ganske forfærdeligt i sommer og der har været en sværm af spyfluer. Frede Wagner forklarede, at man allerede har kontakt med Halsnæs forsyning om at finde en løsning på problemet. Der blev også foreslået, at det ville være en god ide, at beboerne pakker affaldet lidt bedre ind og evt. bruger to af de grønne poser til bio affald, hvis affaldet er meget vådt. 

  8) Desuden var der et forslag om at få et større håndtag til at åbne låget med. Det vil ejendomsmesteren undersøge.

  9) Forslag om eftersyn af den store legeplads, da den efterhånden er noget medtaget af rust, søm der stikker frem og manglende vedligeholdelse. Ejendomsmester Hans lovede et grundigt eftersyn.

 5. Glenn Kristensen var på valg, men han ønskede ikke genvalg. Susan Egede og Inge Jelvard stillede op til bestyrelsen og blev valgt.

 6. Bestyrelsen har så på nuværende tidspunkt 8 medlemmer, som konstituerede sig således:

  Formand:          Inge Jelvard, Birkevej 9

  Næstformand:   Susan Egede, Bregnesti 10

  Sekretær:          Marianne Westberg, Egevej 8

  Bestyrelsesmedlemmer:

                           Merete Kjær, Skovbakkevej 86

                           René V. Pedersen, Ahornvej 28

                           Lene Andersen, Egevej 21

                           Qasam Nazir Ahmad, Egevej 15

                           Evy Gant, Valmuesti 12

 7. Valg af 2 suppleanter: Tina Sommer og Maibritt Dam blev valgt.

 8. Valg til Repræsentantskabet: afdelingsbestyrelsens 8 medlemmer + Tina Sommer.

 9. Under eventuelt var der en del spørgsmål:

 1. Hvornår bliver der opsat beholdere til batterier? Hans svarede at de er på vej.

 2. Bliver der opsat skilte med legende børn. Bestyrelsen vil undersøge det!

 3. Der var ønsker om opsætning et ”hunde forbudt” skilt på legepladsen.  Bestyrelsen vil undersøge det.

 4. Forslag til at afdelingen laver en Hundeluftegård, som flere andre boligselskaber har! Svar: det kunne godt være en god ide! Men det er svært at finde en ledig plads, der er egnet til det formål.

 5. Afdelingens fællesvaskerier og tørrerum er ikke gjort ordentlige rene. Hans svarede, at der lige er lavet en ny aftale med et nyt firma om rengøring af trapper, gange, vaskekældre og tørrerum.

 6. En beboer ønskede længere åbningstid i vaskerierne. Bestyrelsen vil undersøge om der er mulighed for det.

 7. Hvornår bliver tagrenderne renset. Hans svarede: 1 gang om året, der hvor en almindelig stige kan bruges.

 8. Hvad sker der med hensyn til rust på de nye altaner. Hans svarede, at man er i gang med at undersøge årsagen.

 9. Hvorfor mangler der stadigvæk en lampe på Skovbakkevej ud for Birkevej, der er temmelig mørkt og inden renovering af Skovbakken stod der en lygtepæl med lys i. Svar: der er forhandlinger i gang med kommunen.

 

Beretning til afdelingsmøde tirsdag den 29. september 2015

 

Der er nu gået et år siden vores sidste afdelingsmøde. Vi har i bestyrelsen arbejdet med de ting I besluttede, men selvfølgelig også med mange andre ting, som vi enten har fået fra jer beboere eller selv har fundet på, som repræsentanter for jer.

 

Ved sidste afdelingsmøde var der er forslag om tilskud til renovering af badeværelser og køkkener.

Arresø Boligselskab har holdt et kursus for afdelingsbestyrelser om råderet og husorden. Der er en individuel og en kollektiv råderet. Den kollektive har vi for køkkener, hvor afdelingen går ind og låner og finansieres over huslejen. Den individuelle råderet kan bruges på badeværelser. Man finansierer selv renoveringen og får noget tilbage, når man flytter. Alt skal godkendes i boligselskabet.

 

Vi havde i december 2014 indvielse af Skovbakkens helhedsplan med tale af borgmester Steen Hasselriis. Bakkehuset stod for beværtningen – grillpølser, øl og vand – tak for det!

 

Bakkehuset/Aktivitetshuset
Det blev på sidste års afdelingsmøde besluttet, at aktivitetshuset fremover skal betales af alle lejere på Skovbakken, som så også skulle kunne bruge Bakkehuset.

Vi i afdelingsbestyrelsen skulle gå i dialog med aktivitetshuset bestyrelse med henblik på at finde en måde at drive aktivitetshuset på fremover. Vi blev imidlertid mødt med en underskriftsindsamling mod beslutningen- Vi holdt et ekstraordinært afdelingsmøde, som besluttede at sende sagen til urafstemning. Resultatet blev, at vi ikke skal betale til Bakkehuset over huslejen.

Hvad der så skal ske med Bakkehuset, kan jeg ikke svare på – foreløbig kører det videre som hidtil.

 

Afsnit F

Vi har også haft et ekstraordinært afdelingsmøde om genopretning af afsnit F. Heldigvis vil det ikke koste os lejere noget, da landsbyggefonden er gået ind med støtte. Det har så vist sig – efter udbud – at blive billigere – og det er jo godt nok.

 

Beboerlokalet nr. 92 samt afsnit P
Bestyrelsen overtog udlejningen af beboerlokalerne fra administrationen. Der har været nogle begyndervanskeligheder, som vi er ved at komme over. 9 udlejninger i år indtil nu. Vi har indkøbt mikroovn, vandglas og rødvinglas. Vi har nogle forslag til prisen på beboerlokalerne, som vi håber vil betyde mere udlejning fremover.

 

Havevandring

Vi aflyste havevandringen i efteråret, men har genoptaget den her i forsommeren. Der er rigtig mange, der holder deres haver pænt, men der er også mange, der kunne gøre det bedre. Der er mange meninger om, hvordan haverne skal se ud. Vi forsøger i bestyrelsen at finde en afbalanceret holdning og skrive ud til dem, der skal gøre det bedre.

 

Rumleriller

Rumlerillerne var en del af helhedsplanen for Skovbakken og godkendt af Halsnæs Kommune. Efter etableringen har der været en underskriftsindsamling sendt til kommunen iværksat af en beboer på Møllebakkevej. Lige nu er der vist en dialog mellem Arresø Boligselskab og kommunen om, hvad der skal gøres.

 

Basketbane/ multibane

Vi har i bestyrelsen talt en del om at etablere end basketbane eller en multibane i forlængelse af legepladsen. Der er forskellige ting, der skal undersøges – det er vi i gang med, og arbejder videre med sagen.

 

Affald

Moloksystemet er etableret og efter nogle begyndervanskeligheder er der nu en nogenlunde fordeling mellem beholderne. Desværre er der stadig nogen, der stiller pap og andet storskrald ved siden af beholderne.

 

Det må man ikke. Vi deltager i Halsnæs Forsynings storskraldsordning i april og oktober. Inge Jelvard, vores tidligere afdelingsformand, har udført et stort arbejde med det – Tak for det Inge.

 

Vi har også i bestyrelsen diskuteret hundeefterladenskaber.  Der er ikke enighed om, hvor stort problemet er og om vi kan gøre andet end at opfordre folk til at samle op efter sig. Vi følger løbende op på sagen.

 

Til sidst vil jeg gerne takke for et godt samarbejde internt i bestyrelsen og for vores samarbejde med administration og ejendomskontor.