Referat fra Skovbakkens afdelingsmøde den 13. september 2016

og afdelingsbestyrelsens beretning for 2015

 

Antal fremmødte beboere: 49 i alt.

Fra ejendomskontoret: Driftslederne Hans Bendix Jensen og Oliver Katsaros.

Fra administrationen: Kundechef Frede Wagner.

Afdelingsbestyrelsen: Inge Jelvard, Marianne Westberg, René V. Pedersen, Susan Egede, Qasam Nazir Ahmad. Afbud fra Merete Kjær.

Afdelingsbestyrelsens formand Inge Jelvard bød velkommen.

Ifølge dagsorden:

 1. Frede Wagner blev valgt til dirigent og han konstaterede at mødet var lovligt varslet.

 2. Afdelingsbestyrelsens formand fremlagde bestyrelsens beretning og den blev godkendt.

 3. Frede Wagner fremlagde afdelingens budget for 2017 og det blev godkendt. Ligeledes blev afdelingens regnskab for 2015 gennemgået og trods et mindre underskud, vil der ikke blive nogen huslejestigning i 2017.

  Hans B. Jensen fremlagde afdelingens langtidsbudget og han orienterede bla. om nogle af de projekter, der er afsat penge til næste år: ny stor plads til haveaffald og en Basketball bane for enden af Egevej. Der vil blive renoveret foran indgangspartiet Birkevej 57 – 63. Langtidsbudgettet blev principgodkendt.

 4. Indkomne forslag:

  Forslag 1. Afdelingsbestyrelsen foreslog, at man skulle forhøje lejen af beboerlokalet fra 1.500 kr. til 2.000 kr. eller depositum fra 1.000 kr. til 1.500 kr. Det blev vedtaget at hæve depositum med 500 kr. til 1.500 kr.

  Forslag 2. Vedrørende parkering af firmabiler på Skovbakken. Forslaget blev trukket tilbage og det blev besluttet at afdelingsbestyrelsen prøver at arbejde videre med sagen.

  Forslag 3. Forslag om at fjerne rumlerillerne, da asfalt er ødelagt. Der kunne ikke stemmes om forslaget, da det er Halsnæs kommune, der uden Boligselskabets medvirken, asfalterede henover rumlerillerne og som derfor er ansvarlig for den ødelagte asfalt. Boligselskabets Organisationsformand vil snarest mulig kontakte kommunen og orientere dem om beboernes utilfredshed.

  Forslag 4. Forslag om at tilmelde Skovbakken til Nabohjælp. Der var flertal blandt de fremmødte til at vi gør det. Afdelingsbestyrelsen vil arbejde videre med sagen.

  Forslag 5. Beboerne fra afsnit Møllen ønsker at få udskiftet deres køkkener evt. kun låger og bordplader pga. nedslidning. Der kunne ikke stemmes om forslaget, da der er en lovgivning på området der siger, at beboere kan få opsat nye køkkener ved at søge via Råderetten eller den individuelle modernisering (råderet). Beboerne skal rette henvendelse til Driftsleder Hans B. Jensen.    

 5. Valg af 6 medlemmer til afdelingsbestyrelsen: 4 medlemmer ønskede genvalg, 2 ønskede ikke genvalg.

  Der blev valgt 2 nye medlemmer: Heidi Sørensen og Jørgen Kaastrup. Så afdelingsbestyrelsen er igen på 8 medlemmer: Marianne Westberg, Merete Kjær, René V. Pedersen, Qasam Nazir Ahmad, Susan Egede, Heidi Sørensen, Jørgen Kaastrup, Inge Jelvard.

 6. Maibritt Dam blev valgt som suppleant til afdelingsbestyrelsen.

 7. Valg af 9 medlemmer til Repræsentantskabet: Alle 8 bestyrelsesmedlemmer + suppleanten blev valgt.

 8. Eventuelt:

  Nogle beboere mente at Legepladsen ikke bliver vedligeholdt. Hans kigger på det.

  Røgalarmer i afsnit A og B – Hans skaffer en vedligeholdelses manual.

  Forslag om at lave nogle små ”bump” på Birkevej og Egevej, da der køres alt for hurtigt.

  Mange af afdelingens beboere synes at Driftspersonalet skal fjerne visne blade og lignende + mere ukrudt. Hans orienterede om, at de fremover vil afprøve et nyt vegetabilsk sprøjtemiddel.

  I Garagerne i afsnit P ligger der altid vand efter regnskyl. Hans ser om der kan gøres noget.

  Rensning af tagrender: Bliver det gjort hvert år. Driftspersonalet må kun ordne dem de kan nå fra jorden og så lejer man et firma til de tagrender der er højt oppe.

  Mange af etageejendommenes kældre trænger til at blive ryddet op. Der står gamle cykler og barnevogne m.m.

Afdelingsbestyrelsens beretning til afdelingsmøde den 13. september 2016

Velkommen til alle jer der er mødt op til dette års afdelingsmøde. Der er nu gået et år siden vores sidste afdelingsmøde og her er så et udpluk af hvad der er sket i årets løb.

Skovbakkens afdelingsbestyrelse har i det forløbne år haft 7 bestyrelsesmøder. Der er blevet skrevet et referat fra møderne og de kan læses på bestyrelsens hjemmeside www.ab-skovbakken.dk . Referaterne ligger også i en mappe på boligkontoret.

Skovbakkens Afdelingsbestyrelse har sammen med Arresø boligselskabs 6 andre afdelingsbestyrelser og boligselskabets Organisationsbestyrelse deltaget i en tema aften i november måned. Emnet var: Organisations-og afdelingsbestyrelsernes kompetencer og formelle ansvar.

Skovbakkens afdelingsbestyrelse har det meste af året været på 8 medlemmer, men for kort tid siden ønskede 2 medlemmer at træde ud af bestyrelsen, så i dag er vi kun 6 medlemmer tilbage. Af de 6 medlemmer er de 4 på valg på dette års afdelingsmøde.

Husholdningsaffald.

Skovbakkens affaldssystem ”Molokker” blev taget i brug den 1.12.14 og det er bestyrelsens opfattelse, at beboerne har vænnet sig til systemet og at de fleste er   gode til at sortere deres husholdningsaffald i bio- og restaffald. Men når solen skinner og det er varmt i vejret, så er tilfredsheden ikke stor, for så er der en hel del lugtgener og spyfluer omkring molokkerne og indimellem også mider på låget. Der har dog været færre gener i år, da boligselskabets driftspersonale har sørget for at sprøjte med et desinficerende middel og samtidig er molokkerne blevet tømt lidt oftere i år.

Desværre bliver der stadigvæk sat papkasser og andet storskrald ved siden af molokkerne og det ser ikke pænt ud og er selvfølgelig heller ikke tilladt.

Storskrald.

Afdelingsbestyrelsen har de sidste par år sammen med afdelingens driftspersonale   arrangeret indsamling af storskrald 2 gange om året for Skovbakkens beboere, som ikke selv har mulighed for at aflevere det på en af Halsnæs kommunes genbrugspladser.

Indsamling af storskrald i oktober sidste år blev temmelig kaotisk, da Halsnæs forsyning nægtede at afhente storskraldet, pga. det ikke var sorteret rigtigt. Desuden var mange plastiksække blevet revet op og tømt ud over alt det andet affald. Det tog bestyrelse og servicemedarbejdere mange timer at få ryddet op. Så inden forårets indsamling i år fik beboerne en påmindelse om at sortere deres storskrald rigtigt og samtidig blev alle 7 pladser inddelt i de forskellige fraktioner, som forsyningen ville have, og det kom til at gå rigtig godt. Så vi tør godt tilbyde at arrangere en efterårs indsamling i oktober måned.

Markvandring.

Afdelingsbestyrelsen og driftsleder/ serviceleder Hans Bendix var den 11. april en tur rundt på Skovbakken for at se på afdelingens vedligeholdelses tilstand. Det er bl.a ud fra disse observationer at langtidsbudgettet udarbejdes af Kundechef Frede Wagner og Driftsleder Hans Bendix.

Havevandring.

Afdelingsbestyrelsen og driftsleder Hans Bendix var den 10. maj en tur rundt på Skovbakken for at se om afdelingens haver bliver vedligeholdt, ser pæne ud og uden rod. og ligeledes om garager, carporte, skure og stakitter på grundene også bliver vedligeholdt, som de skal i henhold til afdelingens husordensregler. Vi så mange haver, hvor lejeren havde sørget for, at deres have var blevet vedligeholdt jævnligt, men vi så også en hel del haver, hvor man ikke rigtig var kommet i gang endnu. Disse beboere fik en skrivelse fra driftslederen med en frist på 14 dage til at få bragt tingene i orden. Desværre har driftsleder og boligkontoret i år måttet skrive flere gange til nogle af de beboere, der stadigvæk ikke ordner deres have jævnligt. Hvis en beboer efter 3 breve stadigvæk ikke har fået bragt tingene i orden, så risikerer man at sagen bliver videresendt til beboerklagenævnet og man kan risikere at blive opsagt fra lejemålet.

På afdelingsmødet sidste år blev det vedtaget, at lejere, der har en have, har pligt til at fjerne ukrudt i egen have og under de hække der hører til lejemålet, både indvendigt og udvendigt (mod vej og sti). Det har vist sig at være svært at få gennemført. Men da det jo er vedtaget, så håber vi det vel lykkes en dag!

Beboerlokalet.

Beboerlokalet på Skovbakkevej 92b har været lejet ud 10 gange i år. En del af de beboere, der har villet leje lokalet, har haft et ønske om, at måtte grille udenfor lokalet, men det er ikke tilladt, hverken på parkeringsplads eller ved terrassedør. Beboerlokalets køkkenet er et anretter køkken, som kun er baseret på medbragt færdigbehandlet mad.

Der har i det forløbne år været en del ekstra udgifter til beboerlokalet. Vi har måttet købe nyt komfur og opvaskemaskine, og gulvet er efterhånden godt slidt og har desuden fået mærker efter gløder fra cigaretter, (selvom det jo ikke er tilladt at ryge indendørs i boligselskabets lokaler). For at tage hensyn til naboerne er der i lokalet opsat et anlæg, der skal dæmpe lyden, hvis der spilles for højt. Dette anlæg har været gået i stykker, måske fordi der er blevet pillet ved det. Det har resulteret i flere klager fra naboerne. Der er nu blevet sat et nyt anlæg op og denne gang er det blevet plomberet, så vi kan se hvis nogen har pillet ved det. Det har kostet mange penge at få lavet. Derfor vil afdelingsbestyrelsen komme med et forslag til at hæve prisen på at leje lokalet eller hæve depositum.

Afsnit F. Renovering efter sætningsskader på afsnit F Skovbakkevej 11-17 blev færdig i maj måned. Desuden er alle 4 opgange blevet malet og foran indgangene er der sat buske i stedet for græs.

Afsnit A og B.

I afsnit A og B er man desværre stadigvæk i gang med at få udbedret diverse fejl i forbindelse med renovering af lejlighederne.

Møllen.

Boligselskabets afdeling Møllen, der ligger i Strandgade, blev den 1. januar sammenlagt med afdeling skovbakken.

Så i afdeling skovbakken er der nu 384 lejligheder.

Parkering.

På Skovbakken er der flere steder problemer med at finde en parkeringsplads og det skyldes flere ting. Mange familier har i dag flere biler, mange tager også deres firmabil med hjem, så muligheden for at parkere på afdelingens veje er blevet noget vanskeligere. de nye træer og lamper som blev sat op i forbindelse med renovering af hele området har da pyntet på området, men har altså også givet færre p pladser. Men det ville jo give mere plads og større muligheder for at alle kan finde en parkeringsplads, hvis de af jer der har lejet en garage ville bruge den til at parkere jeres bil i. Der er rigtig mange garager, hvor der ikke bliver parkeret biler i, men som bliver brugt til at opbevare bohave og nogle steder er der indrettet værksteder. Afdelingsbestyrelsen har i flere år talt om hvordan vi kan komme det til livs og det vil vi fremover prøve at gøre noget ved. 

Diverse.

Der er blevet opsat rygeskilte i alle Skovbakkens opgange og vaskekældre.

Regler for dyrehold er blevet uddelt til alle Skovbakkens beboere.

Halsnæs forsyning har overtaget gadebelysningen her på Skovbakken. I den forbindelse har de opsat en gadelampe på Skovbakkevej overfor Birkevej. Der stod en lampen magen til de andre lamper på skovbakkevej inden renovering af skovbakken, men den blev erstattet af en lille lav lampe. Det har så de sidste par år betydet, at der i det område har været meget mørkt.

Der er blevet opsat gennemkørsel forbudt skilte i begge ender af Skovbakkevej. Desuden er der opsat 40 km/timen skilte.

Til næste forår vil der blive etableret en stor plads til haveaffald for enden af Egevej, desuden vil der blive etableret en plads til at spille Basketball eller lign.

 

Afdelingsbestyrelsen vil også i det kommende år bestræbe sig på at styrke samarbejdet med afdelingens beboere. Ligeledes håber vi på at vi kan bevare det gode samarbejde med administration og ejendomskontor.

På bestyrelsens vegne

Inge Jelvard

 

   

 

 

 

 

 

Referat fra Skovbakkens afdelingsmøde den 13. september 2016

 

og afdelingsbestyrelsens beretning for 2015

 

 

 

Antal fremmødte beboere: 49 i alt.

 

Fra ejendomskontoret: Driftslederne Hans Bendix Jensen og Oliver Katsaros.

 

Fra administrationen: Kundechef Frede Wagner.

 

Afdelingsbestyrelsen: Inge Jelvard, Marianne Westberg, René V. Pedersen, Susan Egede, Qasam Nazir Ahmad. Afbud fra Merete Kjær.

 

 

 

Afdelingsbestyrelsens formand Inge Jelvard bød velkommen.

 

Ifølge dagsorden:

 

 1. Frede Wagner blev valgt til dirigent og han konstaterede at mødet var lovligt varslet.

 2. Afdelingsbestyrelsens formand fremlagde bestyrelsens beretning og den blev godkendt.

 3. Frede Wagner fremlagde afdelingens budget for 2017 og det blev godkendt. Ligeledes blev afdelingens regnskab for 2015 gennemgået og trods et mindre underskud, vil der ikke blive nogen huslejestigning i 2017.

  Hans B. Jensen fremlagde afdelingens langtidsbudget og han orienterede bla. om nogle af de projekter, der er afsat penge til næste år: ny stor plads til haveaffald og en Basketball bane for enden af Egevej. Der vil blive renoveret foran indgangspartiet Birkevej 57 – 63. Langtidsbudgettet blev principgodkendt.

 4. Indkomne forslag:

  Forslag 1. Afdelingsbestyrelsen foreslog, at man skulle forhøje lejen af beboerlokalet fra 1.500 kr. til 2.000 kr. eller depositum fra 1.000 kr. til 1.500 kr. Det blev vedtaget at hæve depositum med 500 kr. til 1.500 kr.

  Forslag 2. Vedrørende parkering af firmabiler på Skovbakken. Forslaget blev trukket tilbage og det blev besluttet at afdelingsbestyrelsen prøver at arbejde videre med sagen.

  Forslag 3. Forslag om at fjerne rumlerillerne, da asfalt er ødelagt. Der kunne ikke stemmes om forslaget, da det er Halsnæs kommune, der uden Boligselskabets medvirken, asfalterede henover rumlerillerne og som derfor er ansvarlig for den ødelagte asfalt. Boligselskabets Organisationsformand vil snarest mulig kontakte kommunen og orientere dem om beboernes utilfredshed.

  Forslag 4. Forslag om at tilmelde Skovbakken til Nabohjælp. Der var flertal blandt de fremmødte til at vi gør det. Afdelingsbestyrelsen vil arbejde videre med sagen.

  Forslag 5. Beboerne fra afsnit Møllen ønsker at få udskiftet deres køkkener evt. kun låger og bordplader pga. nedslidning. Der kunne ikke stemmes om forslaget, da der er en lovgivning på området der siger, at beboere kan få opsat nye køkkener ved at søge via Råderetten eller den individuelle modernisering (råderet). Beboerne skal rette henvendelse til Driftsleder Hans B. Jensen.    

 5. Valg af 6 medlemmer til afdelingsbestyrelsen: 4 medlemmer ønskede genvalg, 2 ønskede ikke genvalg.

  Der blev valgt 2 nye medlemmer: Heidi Sørensen og Jørgen Kaastrup. Så afdelingsbestyrelsen er igen på 8 medlemmer: Marianne Westberg, Merete Kjær, René V. Pedersen, Qasam Nazir Ahmad, Susan Egede, Heidi Sørensen, Jørgen Kaastrup, Inge Jelvard.

 6. Maibritt Dam blev valgt som suppleant til afdelingsbestyrelsen.

 7. Valg af 9 medlemmer til Repræsentantskabet: Alle 8 bestyrelsesmedlemmer + suppleanten blev valgt.

 8. Eventuelt:

  Nogle beboere mente at Legepladsen ikke bliver vedligeholdt. Hans kigger på det.

  Røgalarmer i afsnit A og B – Hans skaffer en vedligeholdelses manual.

  Forslag om at lave nogle små ”bump” på Birkevej og Egevej, da der køres alt for hurtigt.

  Mange af afdelingens beboere synes at Driftspersonalet skal fjerne visne blade og lignende + mere ukrudt. Hans orienterede om, at de fremover vil afprøve et nyt vegetabilsk sprøjtemiddel.

  I Garagerne i afsnit P ligger der altid vand efter regnskyl. Hans ser om der kan gøres noget.

  Rensning af tagrender: Bliver det gjort hvert år. Driftspersonalet må kun ordne dem de kan nå fra jorden og så lejer man et firma til de tagrender der er højt oppe.

  Mange af etageejendommenes kældre trænger til at blive ryddet op. Der står gamle cykler og barnevogne m.m.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afdelingsbestyrelsens beretning til afdelingsmøde den 13. september 2016

 

 

 

Velkommen til alle jer der er mødt op til dette års afdelingsmøde. Der er nu gået et år siden vores sidste afdelingsmøde og her er så et udpluk af hvad der er sket i årets løb.

 

Skovbakkens afdelingsbestyrelse har i det forløbne år haft 7 bestyrelsesmøder. Der er blevet skrevet et referat fra møderne og de kan læses på bestyrelsens hjemmeside www.ab-skovbakken.dk . Referaterne ligger også i en mappe på boligkontoret.

 

Skovbakkens Afdelingsbestyrelse har sammen med Arresø boligselskabs 6 andre afdelingsbestyrelser og boligselskabets Organisationsbestyrelse deltaget i en tema aften i november måned. Emnet var: Organisations-og afdelingsbestyrelsernes kompetencer og formelle ansvar.

 

Skovbakkens afdelingsbestyrelse har det meste af året været på 8 medlemmer, men for kort tid siden ønskede 2 medlemmer at træde ud af bestyrelsen, så i dag er vi kun 6 medlemmer tilbage. Af de 6 medlemmer er de 4 på valg på dette års afdelingsmøde.

 

Husholdningsaffald.

 

Skovbakkens affaldssystem ”Molokker” blev taget i brug den 1.12.14 og det er bestyrelsens opfattelse, at beboerne har vænnet sig til systemet og at de fleste er   gode til at sortere deres husholdningsaffald i bio- og restaffald. Men når solen skinner og det er varmt i vejret, så er tilfredsheden ikke stor, for så er der en hel del lugtgener og spyfluer omkring molokkerne og indimellem også mider på låget. Der har dog været færre gener i år, da boligselskabets driftspersonale har sørget for at sprøjte med et desinficerende middel og samtidig er molokkerne blevet tømt lidt oftere i år.

 

Desværre bliver der stadigvæk sat papkasser og andet storskrald ved siden af molokkerne og det ser ikke pænt ud og er selvfølgelig heller ikke tilladt.

 

Storskrald.

 

Afdelingsbestyrelsen har de sidste par år sammen med afdelingens driftspersonale   arrangeret indsamling af storskrald 2 gange om året for Skovbakkens beboere, som ikke selv har mulighed for at aflevere det på en af Halsnæs kommunes genbrugspladser.

 

Indsamling af storskrald i oktober sidste år blev temmelig kaotisk, da Halsnæs forsyning nægtede at afhente storskraldet, pga. det ikke var sorteret rigtigt. Desuden var mange plastiksække blevet revet op og tømt ud over alt det andet affald. Det tog bestyrelse og servicemedarbejdere mange timer at få ryddet op. Så inden forårets indsamling i år fik beboerne en påmindelse om at sortere deres storskrald rigtigt og samtidig blev alle 7 pladser inddelt i de forskellige fraktioner, som forsyningen ville have, og det kom til at gå rigtig godt. Så vi tør godt tilbyde at arrangere en efterårs indsamling i oktober måned.

 

Markvandring.

 

Afdelingsbestyrelsen og driftsleder/ serviceleder Hans Bendix var den 11. april en tur rundt på Skovbakken for at se på afdelingens vedligeholdelses tilstand. Det er bl.a ud fra disse observationer at langtidsbudgettet udarbejdes af Kundechef Frede Wagner og Driftsleder Hans Bendix.

 

Havevandring.

 

Afdelingsbestyrelsen og driftsleder Hans Bendix var den 10. maj en tur rundt på Skovbakken for at se om afdelingens haver bliver vedligeholdt, ser pæne ud og uden rod. og ligeledes om garager, carporte, skure og stakitter på grundene også bliver vedligeholdt, som de skal i henhold til afdelingens husordensregler. Vi så mange haver, hvor lejeren havde sørget for, at deres have var blevet vedligeholdt jævnligt, men vi så også en hel del haver, hvor man ikke rigtig var kommet i gang endnu. Disse beboere fik en skrivelse fra driftslederen med en frist på 14 dage til at få bragt tingene i orden. Desværre har driftsleder og boligkontoret i år måttet skrive flere gange til nogle af de beboere, der stadigvæk ikke ordner deres have jævnligt. Hvis en beboer efter 3 breve stadigvæk ikke har fået bragt tingene i orden, så risikerer man at sagen bliver videresendt til beboerklagenævnet og man kan risikere at blive opsagt fra lejemålet.

 

På afdelingsmødet sidste år blev det vedtaget, at lejere, der har en have, har pligt til at fjerne ukrudt i egen have og under de hække der hører til lejemålet, både indvendigt og udvendigt (mod vej og sti). Det har vist sig at være svært at få gennemført. Men da det jo er vedtaget, så håber vi det vel lykkes en dag!

 

Beboerlokalet.

 

Beboerlokalet på Skovbakkevej 92b har været lejet ud 10 gange i år. En del af de beboere, der har villet leje lokalet, har haft et ønske om, at måtte grille udenfor lokalet, men det er ikke tilladt, hverken på parkeringsplads eller ved terrassedør. Beboerlokalets køkkenet er et anretter køkken, som kun er baseret på medbragt færdigbehandlet mad.

 

Der har i det forløbne år været en del ekstra udgifter til beboerlokalet. Vi har måttet købe nyt komfur og opvaskemaskine, og gulvet er efterhånden godt slidt og har desuden fået mærker efter gløder fra cigaretter, (selvom det jo ikke er tilladt at ryge indendørs i boligselskabets lokaler). For at tage hensyn til naboerne er der i lokalet opsat et anlæg, der skal dæmpe lyden, hvis der spilles for højt. Dette anlæg har været gået i stykker, måske fordi der er blevet pillet ved det. Det har resulteret i flere klager fra naboerne. Der er nu blevet sat et nyt anlæg op og denne gang er det blevet plomberet, så vi kan se hvis nogen har pillet ved det. Det har kostet mange penge at få lavet. Derfor vil afdelingsbestyrelsen komme med et forslag til at hæve prisen på at leje lokalet eller hæve depositum.

 

Afsnit F. Renovering efter sætningsskader på afsnit F Skovbakkevej 11-17 blev færdig i maj måned. Desuden er alle 4 opgange blevet malet og foran indgangene er der sat buske i stedet for græs.

 

Afsnit A og B.

 

I afsnit A og B er man desværre stadigvæk i gang med at få udbedret diverse fejl i forbindelse med renovering af lejlighederne.

 

Møllen.

 

Boligselskabets afdeling Møllen, der ligger i Strandgade, blev den 1. januar sammenlagt med afdeling skovbakken.

 

Så i afdeling skovbakken er der nu 384 lejligheder.

 

Parkering.

 

På Skovbakken er der flere steder problemer med at finde en parkeringsplads og det skyldes flere ting. Mange familier har i dag flere biler, mange tager også deres firmabil med hjem, så muligheden for at parkere på afdelingens veje er blevet noget vanskeligere. de nye træer og lamper som blev sat op i forbindelse med renovering af hele området har da pyntet på området, men har altså også givet færre p pladser. Men det ville jo give mere plads og større muligheder for at alle kan finde en parkeringsplads, hvis de af jer der har lejet en garage ville bruge den til at parkere jeres bil i. Der er rigtig mange garager, hvor der ikke bliver parkeret biler i, men som bliver brugt til at opbevare bohave og nogle steder er der indrettet værksteder. Afdelingsbestyrelsen har i flere år talt om hvordan vi kan komme det til livs og det vil vi fremover prøve at gøre noget ved. 

 

 

 

 

 

Diverse.

 

Der er blevet opsat rygeskilte i alle Skovbakkens opgange og vaskekældre.

 

Regler for dyrehold er blevet uddelt til alle Skovbakkens beboere.

 

Halsnæs forsyning har overtaget gadebelysningen her på Skovbakken. I den forbindelse har de opsat en gadelampe på Skovbakkevej overfor Birkevej. Der stod en lampen magen til de andre lamper på skovbakkevej inden renovering af skovbakken, men den blev erstattet af en lille lav lampe. Det har så de sidste par år betydet, at der i det område har været meget mørkt.

 

Der er blevet opsat gennemkørsel forbudt skilte i begge ender af Skovbakkevej. Desuden er der opsat 40 km/timen skilte.

 

Til næste forår vil der blive etableret en stor plads til haveaffald for enden af Egevej, desuden vil der blive etableret en plads til at spille Basketball eller lign.

 

 

 

Afdelingsbestyrelsen vil også i det kommende år bestræbe sig på at styrke samarbejdet med afdelingens beboere. Ligeledes håber vi på at vi kan bevare det gode samarbejde med administration og ejendomskontor.

 

På bestyrelsens vegne

 

Inge Jelvard